Bu Blogda Ara

28 Ekim 2011 Cuma

2011_VUK Sorular

2011_VUK Sorular


Soru 1- Vergi Usul Kanunu hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?
a)     Genel bütçeye giren vergiler
b)     Kaldırılan vergi,resim harçlar
c)     İl Özel İdarelerine giren vergi,resim, harçlar
d)     Gümrük ve Tekel İdareleri tarafından alınan vergileri
e)     Vergi,resim ve harçlara bağlı zamlar

Soru 2- Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti……………….. hariç her türlü delille ispatlanabilir.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.
a)     Maddi delil
b)     Tanık beyanı
c)     Yemin
d) Alıcı ifadeleri
e) Müşteri beyanları

Soru 3- Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)     Mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olduğu vergi kanunları ile belirlenir.
b)     Mükellefler hangi vergi dairesine bağlı olacağını yazılı olarak bildirmek suretiyle kendisi belirler
c)     Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olacağını belirler
d)     Mükellefler işyeri adresi yoksa ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine mükellefiyet kaydı yaptırırlar
e) Maliye Bakanlığı vergi türleri,meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.

Soru 4- Aşağıdaki yazılı kimselerden hangileri görevleri dolayısıyla vergi mahremiyeti kapsamına girmezler?
a)     Vergi memurları
b)     Danıştay’da görevli olanlar
c)     Bilirkişiler
d)     Vergi kanunlarına göre kurulan komisyona iştirak edenler
e)      Görevinden ayrılmış olan vergi inceleme elemanları

Soru 5- Vergi mahremiyeti kapsamına giren kimselerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)     Görevinden ayrılmış bir inceleme elemanı boşandığı eşinin vergi ile ilgili işlerini ücretsiz olsa dahi yapamaz
b)     Bölge idare mahkemesi veya Danıştay’da görevli olanlar mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair işlerini yapamazlar
c)     Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar üçüncü dereceye (bu derece dahil) kadar olan kan hısımlarının vergi inceleme işleri ile uğraşabilirler
d)     Vergi mahkemesinde görevli bulunanlar vekili bulundukları kişilerin vergi ile ilgili işlerini takip edebilirler
e) Vergi işlerinde görevli bilirkişiler kanuni temsilcisi oldukları kişilerin vergi incelemesi ile ilgili işleri ile uğraşabilirler

Soru 6- Vergi Usul Kanunlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)     Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet gereklidir.
b)     Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz
c)     Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir
d)     Mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz
e) Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarına göre mücbir sebep hallerinden sayılmamıştır?
a) Kişinin iradesi dışında meydana gelen gaybubetler
b) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan ağır kaza ve hastalık hali
c) Tutukluluk hali
d) Kişinin iradesi ile defter ve belgelerin elden çıkması
e) Yangın,yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler

Soru 8- Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Ancak, kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde……………’den aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 15 gün
b) 7 gün
c) 30 gün
d) 10 gün
e) 45 gün

Soru 9- Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu durumda……………………………………,
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tahsil zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar
b) Tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar
c) Mücbir sebep halinin mükellef tarafından ispatı gerekli değildir
d) İşlemeyen süreler için gecikme faizi uygulanır
e) İşlemeyen sürelerin matrah takdiri için Takdir Komisyonuna başvurulur

Soru 10- Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. Beyazıt Vergi Dairesi’nin (y) vergi numaralı gelir vergisi mükellefi olan Mükellef (X) 03.03.2005 tarihinde vefat ediyor. Bu durumda mükellef (X)’in gelir vergisi beyannamesi kanuni mirasçıları tarafından hangi ayda verilmelidir?
a) Mart
b) Temmuz
c) Mayıs
d) Nisan
e) Haziran

Soru 11- Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine ne denir?
a) Tahakkuk
b) Tahsil
c) Tebliğ
d) Matrah
e) Hasılat

Soru 12- Vergi Usul Kanun’u hükümlerine göre sürelerle ilgili ifadelerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günü takibenden günün tatil saatinde biter
b) Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz
c) Resmi tatil günleri süreye dahildir
d) Süre hafta veya ay olarak belli edilebilir
e) Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter
      
Soru 13- Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içerisinde yerine getirmeyecek olanlara, kanuni sürenin …………..., kanuni sürenin bir aydan az olması halinde ……………. geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilir.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısımlara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) bir katını, üç ayı
b) iki katını, bir ayı
c) üç katını, üç ayı
d) bir katını, bir ayı
e) bir katını, otuz günü
           
Soru 14-
I.     Hesap uzmanları
II.     Yoklama memurları
III.     Vergi dairesi müdürleri
IV.     Vergi denetmenleri
Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler?
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I,II, III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, III ve IV

Soru 15- Aşağıdaki vergilerin hangisinde VUK.nun 371.maddesi hükümleri (pişmanlık ve ıslah) uygulanmaz?
a) Emlak vergisi
b) Stopaj gelir vergisi
c) Kurumlar vergisi
d) Gelir vergisi
e) Taşıt alım vergisi

Soru 16- Mükellef (X), 2005 yılına ait kazancını 2006 yılında beyan etmemiştir. Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?
a) 01.01.2011
b) 31.12.2011
c) 01.01.2012
d) 31.12.2010
e) 31.12.2009

Soru 17- Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi in¬celeme elemanın raporu üzerine vergi da¬iresi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir?
a)İkmalen tarh
b)Re’sen vergi tarhı
c) Beyan üzerine tarh
d) Götürü usulde tarh
e) İdarece tarh

Soru 18- Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
a) Vergi sorumlusu
b) Kanuni temsilci
c) İradi temsilci
d) Vergi mükellefi
e) Fiili mükellef

Soru 19- Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler,cezanın kesinleştiği tarihi izleyen, yılın başından itibaren kaç yıl içinde aynı suçu işlerlerse cezaları artırılır?
a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1

Soru 20- Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir?
a) Beyan üzerinde tarh                   
b) İkmalen tarh
c) Düzeltme yoluyla tarh       
d) Re’sen tarh
e) Zorunlu tarh

Soru 21- Vergi mükelleflîği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vergi mükellefi, kanuni mükellef ve aracı mükellef olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Vergi mükellefi, adına vergi borcu düşen kişidir.
c)Vergi mükellefiyeti kişiye bağlıdır.
d)Vergi mükellefiyeti özel sözleşme ile devredilemez.
e) Sadece gerçek kişiler vergi mükellefi olabilirler

Soru 22- Aşağıda yazılı mükelleflerden hangisi işe başlama keyfiyetlerini vergi dairesine bildirmeye mecbur değildir ?
a) Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;
b) Serbest meslek erbabı;
c) Kurumlar vergisi mükellefleri;
d) Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları;
e) Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler

Soru 23- Tüccarlar için aşağıdaki hallerden hangisi “İşe başlama”yı göstermez?
a) Bir iş yeri açmak
b) İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;
c) Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
d) İş yeri açılmamış olsa bile tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması
e)İş yeri açılmamış olsa bile emtia mübayaa edilirse,

Soru 24- Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden hangisi “İşe başlama”yı göstermez?
a) Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;
b) Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;
c) Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;
d) Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak
e) Mesleki faaliyette bulunmasa da, mesleki teşekküllere kaydolmak

Soru 25- VUK’daki bildirimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sözle bildirim yapmak hiçbir durumda caiz değildir,
b)Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlandığı halin vuku tarihinden başlayarak iki ay içinde,
c) Tüm bildirmelerin yazılı olması esastır,
d) Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir,
e)Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde,

Soru 26- Mükellefler VUK’a göre tutacakları defterler için aşağıda yazılı olan hangi maksat uygun düşmez?
a) Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tesbit etmek;
b) Mükellefin vergi karşısındaki durumunu diğer mükelleflerin hesapları üzerinden kontrol etmek ve incelemek;
c) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek;
d) Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;
e) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

Soru 27- Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. derece usulsüzlüğe girmez?
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
b) Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
c) Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
d) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
e) İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;

Soru 28- Damga Resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi dairesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bu durumda vergi cezasını kesecek daireyi Maliye Bakanlığı belli eder,
b) Mükellefin oturduğu evin bulunduğu yerdeki vergi dairesi
c) Mükellefin işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi
d) İşlemin olduğu yerdeki vergi dairesi
e) Herhangi bir vergi dairesi

Soru 29- Vergi cezalarıyla ilgili ödeme zamanlarından hangisi doğrudur?
a) Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak 30 gün içinde ödenir.
b) Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak iki ay içinde ödenir.
c) Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak 15 gün içinde ödenir.
d) Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak bir ay içinde ödenir.
e) Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak 30 gün içinde ödenir.

Soru 30- Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi vergi ziyaı cezası kesilmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek değildir?
a) Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şart değildir.)
b) Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması;
c) Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması;
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi;
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödenmenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.

Soru 31- Vergi mahkemesinde dava açabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Verginin tarh edilmesi
b) Cezanın kesilmesi
c) Tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması
d) Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış olması,
e) Mükellefin vergi borcunu ödemiş olması

Soru 32- Aşağıdakilerden hangisi “Vergilendirme Hataları”ndan değildir.
a)Vergi miktarında hata
b)Yükümlülükte Hata
c)Konuda Hata
d)Vergilendirme Ve Muafiyet Döneminde Hata
e)Yükümlü Kişide Hata

Soru 33- Vergi yargısında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mükellef hangi yerde dava açarsa, dava açılan yerdeki mahkeme
b) Mükellefin oturduğu evin bulunduğu yer mahkemesi
c) Mükellefin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi
d) Vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesi
e) Herhangi bir vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesi

Soru 34- Aşağıdakilerden hangisi vergi mahremiyetine dahil değildir?
a)Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
b) Vergi dairesi mutemetleri
c) Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar;
d) Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
e) Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler;

Soru 35- Aşağıdakilerden hangi durum “vergi mahremiyetinin istisnaları” na girmez?
a) Vergilerin ilanı
b) Vergi levhası
c) Vergi inceleme elemanlarınca bankalardan istenen mükellefe ait hesaplar
d) Kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına neden olanların basın ve TRT yoluyla açıklanması
e) Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananların mesleki kuruluşlara bildirilmesi

Soru 36- Aşağıdaki kimselerden hangisi vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili birimlere bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecbur değildir?
a)Bilumum mülkiye amirleri,
b)Banka çalışanları ve amirleri
c)Belediye başkanları,
d)Köy muhtarları
e)Kamu müesseseleri

Soru 37- Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişilerden hangisi VUK esaslarına göre defter tutmaya mecbur değildir?
a) Ticaret ve sanat erbabı
b) Ticaret şirketleri
c) Serbest meslek erbabı
d) Çiftçiler
e) Dernek ve vakıflara ait işletmeler

Soru 38- Aşağıdaki defterlerden hangisinin VUK’a göre hükmü yoktur?
a)Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri
b)İşletme Hesabı defteri
c)Günlük Kasa Defteri
d) İmalat Defteri
e) Envanter defteri

Soru 39- Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acentaları bir ……………. tutmaya ve bu deftere Türkiye’de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince ………….. tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)Hasılat defteri
b)Yevmiye defteri;
c) Serbest Meslek Kazanç Defteri
d) Nakliyat defteri
e) Envanter defteri

Soru 40- Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentelerinin resmi defteri ………………. yerine geçer.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Defter-i Kebir
b)İşletme Hesabı defteri
c)Günlük Kasa Defteri
d)Yevmiye defteri
e)Kazanç defteri

Soru 41- Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların kaç günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
a) 5          b) 7          c) 10        d) 15          e) 45

Soru 42- Aşağıda yazılı defterlerin hangileri VUK esaslarına göre tasdik ettirilmesi mecburi değildir?
a) İşletme defteri;
b)Çiftçi işletme defteri;
c)İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri;
d) Nakliyat Vergisi defteri
e) Kambiyo Senetleri Defteri

Soru 43- VUK’da yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?
a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;
d) Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak otuz gün içinde;
e) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
Soru 44- Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malumatı tarih sırasıyla, üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna tevdi ederler. Aşağıdakilerden hangisi tasdik makamının verdiği malumatlardan değildir?
a) Tasdik numarası ve tarihi;
b) Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı);
c) Defterin içeriği
d) Defterin hangi yıl için tasdik edildiği;
e) Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi.
Soru 45- VUK hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaları için hangi şartlar gerekir?
a) Hiçbir şart gerekmez, her zaman müşterek ve müteselsil kabul edilirler
b) İmza ve tasdik raporunun meslek sahibinin işyerinde düzenlenmesi gerekir
c) İmza ve tasdik raporunun ilgili işyerinde düzenlenmesi gerekir
d) Her durumda sorumluluk takip eden takvim yılın başından sonuna kadar geçerlidir
e) İmza ve tasdik raporunun sonuçlarından meslek sahibinin sorumlu tutulabilmesi için kendisinin veya yetki verdiği kimse tarafından yapılması yeterlidir.
Soru 46- Sevk irsaliyesi ile ilgili olarak aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur.
a)Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları, bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde, sevk irsaliyesi düzenlenir ve aranır
b)Malı satan kişi, şayet malı kendisi taşıyor ve taşıttırıyorsa, malı alan kişinin nihai tüketici olup olmadığına veya malı tüketim maksadıyla satın alıp almadığına, perakende satış fişi veya fatura düzenleyip düzenlemediğine bakmadan sevk irsaliyesini düzenlemesine gerek yoktur
c) Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, yemek, ekmek gibi) ufak hacimli ve değeri 440 milyon lirayı aşmayan malları taşımaları veya taşıttırmaları halinde bu mallara ait faturanın taşıma esnasında taşıtta bulundurulması ve faturanın üzerine “Bu mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmemiştir” şerhinin verilmiş bulunması durumunda sevk irsaliyesi aranmayacaktır
d) Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla önceden tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkanı tanınan mükelleflerin, faturayı anında düzenlemeyip daha sonra on günlük süre içinde düzenlemek istemeleri halinde, belirtilen kolaylıktan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır
e)Vergiden muaf esnaftan, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler tarafından satın alınan malın alıcı tarafından taşınmasında ise sevk irsaliyesinin alıcı tarafından düzenlenmesine gerek yoktur.

Soru 47- Faturanın düzenlenmesinde uygulanan kaidelerden hangisi yanlıştır.
a) Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
b) Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
c) Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
d) Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
e) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Soru 48- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, sattıkları emtia veya yaptıkları işler için aşağıdakilerden hangilerine fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetinde değildir?

a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara
b) Serbest meslek erbabına
c) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
d) Defter tutmak mecburiyetinde olmayan çiftçilere
e) Vergiden muaf esnafa

Soru 49- Aşağıdaki mükelleflerden hangileri, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur değildir?
a)Birinci sınıf tüccarlar
b)Kazancı basit usulde tespit edilenler
c)Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler
d) Serbest meslek erbabı
e)İkinci sınıf tüccarlar

Soru 50- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış vesikalarından biri değildir?
a) Perakende satış fişleri
b) Tiyatro ve sinema giriş biletleri
c) Yolcu taşıma biletleri
d) Makineli kasaların kayıt ruloları
e) Ambar tesellüm fişleri

Soru 51- Aşağıdaki mükellef türlerinden hangisi, alış veya satış faturalarından her biri için KDV hariç 30.000 YTL’ yi geçtiği durumda, bu faturayı Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda Ba ve Bs formlarıyla bildirmek zorundadır?
a)Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
b)Kazancı bilanço usulünde tespit edilenler
c)Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler
d) Serbest meslek erbabı
e) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara

Soru 52- Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesine ne denir?
a) Elektronik kayıt
b) Elektronik bilgi
c)Elektronik belge
d) Elektronik dosya
e) Elektronik veriSoru 53- Aşağıda yazılı olanlardan hangisi vergi karnesi almaya mecbur değillerdir?
a) Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;
b) Vergi Usul Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;
c) Gelir Vergisi Kanununun 34’inci maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar
d) Kazançları basit usulde tespit olunanlar
e)Defter tutmak mecburiyetinde olmayan çiftçiler

Soru 54- VUK’a göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak ne kadar süre muhafaza etmeye mecburdurlar?
a) 1 yıl        b) 3 yıl          c) 10 yıl       d) 5   yıl       e) 7 yıl

Soru 55- Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir Kurumlar Vergisi mükellefinin beyannamesini kanuni süresinde vermemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) Beyannamenin verilmemesi İkmalen Takdir nedenidir, Dönem matrahları ikmalen takdir edilecek ve cezalı tarhiyat yapılacaktır.
b) Beyannamenin verilmemesi Re’sen Takdir nedenidir, Dönem matrahları Re’sen takdir edilecek ve cezalı tarhiyat yapılacaktır.
c) Beyannamenin verilmemesi Re’sen Takdir nedenidir, Dönem matrahları Re’sen takdir edilerek cezalı tarhiyat yapılacak, aynı zamanda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası miktar itibariyle cezalı yapılan tarhiyatla karşılaştırılarak miktar olarak ağır olanı kesilecektir.
d) Beyannamenin verilmemesi Re’sen Takdir nedenidir, Dönem matrahları Re’sen takdir edilerek cezalı tarhiyat yapılacak , aynı zamanda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) Beyannamenin verilmemesi İkmalen Takdir nedenidir, Dönem matrahları İkmalen takdir edilerek cezalı tarhiyat yapılacak, aynı zamanda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası miktar itibariyle cezalı yapılan tarhiyatla karşılaştırılarak miktar olarak ağır olanı kesilecektir.

Soru 56- Tüketiciye Gıda mamulleri satan 1. sınıf kurumlar vergisi mükellefi bir işletmenin belge düzenine uymayarak bir kısım satışlarını beyan dışı bırakması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve vergi ziyaı cezası istenecektir.
b)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Katma Değer Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve vergi ziyaı cezası istenecektir.
c)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergilerine ilişkin Tarhiyatlar yapılarak vergi ziyaı cezası sadece miktar olarak en ağırı itibariyle istenecektir.
d) Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve sadece özel usulsüzlük cezası istenecektir.
e)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve her bir vergi türleri itibariyle ayrı vergi ziyaı cezası istenecektir.

Soru 57- 1. Sınıf bir gelir vergisi mükellefinin işe başlamasını işe başladıktan 32 gün sonra bildirmesi ve yasal defter tasdiklerini aynı süre içerisinde yaptırması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a. Herhangi bir cezai işlem tesis edilmeyecektir.
b. Bu fiiller için Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.
c. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi nedeni ile 1. derece Usulsüzlük cezası ve defter tasdiklerinin zamanında yaptırılmaması nedeni 2. derece usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilecektir.
d. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi nedeni ile 1. derece Usulsüzlük cezası ve defter tasdiklerinin zamanında yaptırılmaması nedeni ile yine 1. derece usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilecektir.
e. Vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Soru 58- Bir vergi mükellefinin zamanında beyanda bulunmaması ancak zamanında ödeme yapması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a)Vergi zamanında ödendiğinden ortada bir vergi ziyaı söz konusu olmayacaktır. Herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır
b) Vergi zamanında ödense dahi beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda ortada vergi ziyaı söz konusu olmuştur. Vergi ziyaı cezası ve 1. derece usulsüzlük cezası miktar olarak en ağırı itibariyle kesilecektir.
c) Vergi zamanında ödendiğinden ortada bir vergi ziyaı söz konusu olmayacaktır. Ancak 1. derece usulsüzlük cezası kesilmesi ile yetinilecektir.
d)Vergi zamanında ödense dahi beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda ortada vergi ziyaı söz konusu olmuştur. Vergi ziyaı cezası kesilecektir.
e)Vergi zamanında ödendiğinden ortada bir vergi ziyaı söz konusu olmayacaktır. Ancak 2. derece usulsüzlük cezası kesilmesi ile yetinilecektir.

Soru 59- VUK kanununa göre tutulması gereken herhangi bir defterin tutulmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) 1. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
d) 1. Derece usulsüzlük cezası 2 kat kesilecektir.
e) Vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Soru 60- Vergi cezalarını kesmeye yetkili vergi dairesi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Olayın işlendiği yer vergi dairesi
b) Mükellefin Gelir/Kurumlar vergisi yönlerinden bağlı bulunduğu yer vergi dairesi
c) Mükellefin vergi bakımından bağlı olduğu vergi dairesi
d) Maliye Bakanlığınca Belirlenen Vergi Daireleri
e) Hepsi

Soru 61- Bir Gelir Vergisi Mükellefinin Vergi ziyaına yol açan bir olayı işlemesi ve bunun üzerine hakkında vergi farkı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi ancak mükellefin ölümü üzerinde mirasçılar tarafından işe devam olunması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) Mirasçılardan vergi farkı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
b) Mirasçılardan sadece vergi farkı istenecektir.
c) Mirasçılardan vergi farkı hariç vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
d) Mirasçılardan Vergi farkı ve özel usulsüzlük cezası istenecektir.
e) Mirasçılardan sadece özel usulsüzlük cezası istenecektir.

Soru 62-Bir mükellefin pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) Mükelleften vergi farkı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
b) Mükelleften vergi farkı hariç vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
c) Mükelleften sadece vergi farkı istenecektir.
d) Mükelleften vergi farkı ve özel usulsüzlük cezası istenecektir.
e)Mirasçılardan sadece özel usulsüzlük cezası istenecektir.

Soru 63- Bir mükellefin vergi zıyaına yol açan fiili aynı zamanda 359. madde de öngörülen kaçakçılık fiilini de oluşturuyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır.
a) Vergi zıyaı cezası tek kat olarak kesilecektir.
b) Vergi zıyaı cezası çift kat olarak kesilecektir.
c) Vergi zıyaı cezası üç kat olarak kesilecektir.
d) Vergi zıyaı cezası dört kat olarak kesilecektir.
e) Vergi ziyaı %50 olarak kesilecektir.
Soru 64- Bir mükellefin bir ticari mal hareketine ilişkin satış faturasını ibraz edip irsaliyesini ibraz edememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Soru 65- Bir mükellefin hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden gönderilen ihbarnameyi aldıktan 16. gün sonra ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/3’ü müteakiben 1/4’ü, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/2’si
b) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/3’ü müteakiben 1/4’ü, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/3’ü
c) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/2’si müteakiben 1/3’ü , usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/3’ü
d) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/2’si müteakiben 1/3’ü , usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/3’ü müteakiben 1/4’ü
e) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/3’ü müteakiben 1/4’ü, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/4’ü

Soru 66- Bir mükellef işe başladıktan 14 gün sonra defterlerini tasdik ettirmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecektir

Soru 67- Vergi Karnesinin süresinin sonundan başlayarak 10 gün geçtikten sonra alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Soru 68- Bir mükelleften yapılan bir vergi incelemesine istinaden defter ve belgeleri istenilmiş, ancak ibraz etmemiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen, defter tutup tutmadığı , belge bastırıp bastırmadığına ilişkin bilgiler edinilememiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?
a) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusudur, Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
b) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusu değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusudur, Savcılığa suç duyurusunda bulunulmayacaktır.
d) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusu değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmayacaktır.
e) Hiçbiri

Soru 69- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmelerine aşağıdakilerden hangisi uygulanacaktır?
a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e)1.derece usulsüzlük cezası iki kat kesilecektir.

Soru 70- Usulsüzlük cezalarında zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl
b) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 5 yıl
c) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere 2 yıl
d) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere 5 yıl
e) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 1 yıl

Soru 71- Vergi ziyaı ile usulsüzlük cezası miktar olarak karşılaştırılıp miktar olarak usulsüzlük cezası kesilecekse zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl
b) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 5 yıl
c) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere dahil olmak üzere 2 yıl
d) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere dahil olmak üzere 5 yıl
e) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 3 yıl

Soru 72- Bir gelir vergisi mükellefinin adres değişikliğini zamanda bildirmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir
e) 2. derece 2.kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Soru 73- Bir mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesini Kanuni süre geçtikten ancak Vergi incelenmesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce vergi dairesine vermesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?

a) Vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) Vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir
c) Vergi ziyaı cezası %50 oranında artı 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
d) Vergi ziyaı cezası %50 oranındaki miktarı ile 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası miktarı karşılaştırılacak ve miktar olarak en ağırı kesilecektir.
e) Vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 2. derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

74,75. SORULARDA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMA DİKKATE ALINARAK YAPILACAKTIR.
Mükellef (X)’in 2003 t.yılı yasal defter ve belgelerinin 2004 t.yılında incelenmesi sonucunda 2003 hesap dönemi için 100.000-YTL Kurumlar Vergisi tarhiyatı önerilmiştir. İnceleme raporu 28.09.2004 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına girmiş, 03.10.2004 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.

Soru 74- Mükellef (X) adına tarhı önerilen Kurumlar Vergisi için “gecikme faizi” hangi tarihler arasında hesaplanmalıdır?
a) 01.01.2004-28.09.2004
b) 28.09.2004-03.10.2004
c) 15.04.2004-30.04.2004
d) 30.04.2004-28.09.2004
e) 30.04.2004-02.11.2004

Soru 75- Mükellef (X) adına tarh edilen bu vergiyi hangi tarihte vergi dairesine ödemelidir?
a) 02.11.2004
b) 15.11.2004
c) 01.12.2004
d) 02.12.2004
e) 31.12.2004
Soru 76- Aşağıdaki durumlardan hangisinde vergi alacağı ortadan kalkmaz?
a) Ödeme
b) Tahakkuktan vazgeçme
c) Ölüm
d) Zamanaşımı
e) Terkin

Soru 77- Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını ortadan kaldıran durumlardan değildir?
a) Pişmanlık ve ıslah
b) Ölüm
c) Mücbir Sebepler
d) Zamanaşımı
e) Hükümlülük hali

Soru 78- VUK. hükümlerine göre tebliğ aşağıdaki kişilerden hangisine yapılmaz?
a) Mükellefin 18 yaşından büyük akrabalarına
b) Mükellefin umumi vekil tayin ettiği kişilere
c) Mükellefin ikametgah adresinde bulunanlara
d) Mükellefin işyerinde bulunan işçisine
e) Tüzel kişiyi idare eden müdüre

Soru 79- VUK. hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisi bilinen adreslerden değildir?
a) Yoklama fişinde tespit edilen adresler
b) İşi bırakmada bildirilen adresler
c) Bina ve arazilerde vergilerinde belediyeler tarafından tespit edilen adresler
d) Adres değişikliğinde bildirilen adresler
e) Dava açma dilekçelerinde gösterilen adresler

Soru 80- Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler, aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.
1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;
2- Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;
3 - Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere;
a) Yalnızca 1
b) 1 ve 2
c) 1, 2 ve 3
d) 2 ve 3

Soru 81- Aşağıdakilerden hangisi, 213 sayılı VUK’da belirtilen mücbir sebep hallerinden biri değildir?
a) Tutukluluk.
b) Ağır sakatlık.
c) Ağır hastalık.
d) Yangın.

Soru 82- Bay A, 01.04.2005 tarihinden 22.04.2005 tarihine kadar ağır hastalık nedeniyle Nisan-2005 KDV beyannamesini verememiştir bu sebeple tarh zamanaşımı süresi ne zaman son bulur ?
a) 21.01.2010
b) 20.01.2011
c) 11.05.2005
d) 21.01.2011

Soru 83- 2001 Takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesini veremeden 5 Mart 2002 günü tutuklanan Bay K’ nın tutukluluk hali 15 Nisan 2002’ te sona eriyor. Bay K’ nın 2001 takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesi ile ilgili olarak tarh zamanaşımı süresi ne zaman sona erer ?
a) 31.12.2005
b) 31.12.2006
c) 11.02.2007
d) 05.03.2007

Soru 84- 28.02.2006 tarihinde vefat eden Gelir Vergisi mükellefi bay A’ nın KDV, Muhtasar ve Gelir Vergisi beyannamelerinin mirasçıları tarafından verilme süreleri aşağıdakilerden hangisidir ?
a) KDV ve Muhtasar 20.06.2006, GV beyanı 15.07.2006
b) KDV ve Muhtasar 20.06.2006, GV beyanı 15.06.2006
c) KDV ve Muhtasar 28.05.2006, GV beyanı 15.07.2006
d) KDV ve Muhtasar 28.06.2006, GV beyanı 15.07.2006

Soru 85- Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyeti kaldıran hallerde beyan üzerine tarh edilen vergiler hangi süreler içerisinde ödenir ?
a) 15 gün
b) 1 ay
c) 3 ay
d) Beyanname verme süreleri içerisinde

Soru 86- Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı VUK’ da sayılan öngörülen tarhiyat türlerinden biri değildir ?
a) İdarece tarhiyat
b) Beyana dayanan tarhiyat
c) Kazai tarhiyat
d) İkmalen tarhiyat

Soru 87- Aşağıdaki vesikalardan hangisinin mükellefe tebliğ edilmesi zorunlu değildir ?
a) Ödeme emri
b) Haciz varakası
c) Tahakkuk fişi
d) Vergi ve ceza ihbarnamesi

Soru 88- İhbarname düzenlenmesi gerekmeyen durumlardan biri değildir ?
a) Beyana dayalı olarak verginin tarh edilmesi.
b) Denetim elemanlarınca bulunana matrah farkına istinaden re’ sen tarh edilen vergi.
c) Vergi karnesine yazılmak suretiyle tarh edilen vergiler.
d) Tahakkuku tahsile bağlı vergiler.

Soru 89- Adresi bilinemediğinden tebligat yapılamayan mükellef Bay A için 20.07.2006 tarihinde yurt çapında yayım yapan bir gazetede ilan veriliyor. Bay A’ nın ilan karşısında sessiz kalması halinde tebligat hangi tarihte yapılmış sayılır ?
a) 05.08.2006
b) 31.07.2006
c) 20.10.2006
d) 20.08.2006

Soru 90- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre bilinen adreslerden değildir.
a) Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
b) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;
c) Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresler.
d) İhbar dilekçelerinde bildirilen adresler.

Soru 91- Vergi mahkemesinde dava açma nedeniyle tahsili durdurulan vergilerdin taksit süresi geçmiş olanlar, yargı kararına göre düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içerisinde ödenir ?
a) 30 gün
b) 15 gün
c) 3 ay
d) 1 ay

Soru 92- 2003 Takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesini vergi dairesine veren mükellefin hesaplarının daha sonra incelenmesi neticesinde matrah farkı tespit edilmiş ve ek tarhiyat işlemi gerçekleştirilmiştir, buna ilişkin ihbarname 10.06.2004 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.
İstenen : 1-    Ek tarhiyatın tahakkuk tarihi (Dava açılmıyor)
Ödeme zamanı
a) 1- 09.07.2004 2- 10.08.2004
b) 1- 10.07.2004 2- 09.08.2004
c) 1- 10.07.2004 2- 10.08.2004
d) 1- 10.06.2004 2- 10.07.2004
Soru 93 Gecikme faizi ve gecikme zammı ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır
a) Gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.
b) Gecikme zammı 6183 Sayılı AATUHK’ na göre düzenlenmiştir.
c) Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.
d) Gecikme faizi tahakkuk aşamasından sonra devreye girer.

Soru 94-2002 Takvim yılı Kurumlar Vergisi beyannamesi için tarh zamanaşımı ne zaman sona erer ?
a) 31.12.2006
b) 31.12.2007
c) 30.04.2006
d) 15.04.2007

Soru 95- 1.500.000.-YTL değerinde malvarlığı bulunan Gelir Vergisi mükellefi Bay A’nın çıkan yangın neticesinde mal varlığından (?)YTL tutarında azalma olmuştur. Bay A’nın VUK’da bulunan terkin müessesinden yararlanabilmesi için mal varlığındaki azalma miktarı en az kaç YTL olmalıdır.
a) 300.000
b) 100.000
c) 250.000
d) 500.000    

Soru 96- Aşağıdakilerden hangisi VUK’ da yer alan vergilendirme hatalarından biri değildir ?
a) Mükellefiyette hata.
b) Mevzuda hata.
c) Mükellefin şahsında hata.
d) Matrahta hata.

Soru 97- Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) Vergi Dairesi Başkanı
b) Vergi dairesi Müdürü
c) Vergi incelemesine yetkili olanlar
d) Hatayı ortaya çıkaran memura

Soru 98- Aşağıda belirtiler hususlardan hangisi 213 sayılı VUK ‘ da belirtilmemiştir ?
a) Yoklama yapılmadan önce ilgili mükellefe haber verilir ve yoklama konusunda bilgilendirme yapılır.
b) İlgililer inceleme neticesinde düzenlenen tutanağı imzalamaktan çekinirse defter ve belgeleri kendisine verilmez.
c) Arama yapılabilmesi için ilgili hakimin izni gerekmektedir.
d) Yoklamanın amaçlarından biriside mükelleflerin günlük hasılatlarının tespit edilmesidir.

Soru 99- Kayıt nizamıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) Kayıtlar Türkçe karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı bir dilde de yapılabilir.
b) Kayıt yapmaya müsait satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.
c) Kayıtlar mürekkeple veya makine ile de yapılabilir.
d) Yevmiye defterinde yapılan yanlışlıklar üzerleri tek çizgi ile çizilmek ve doğrusu üst veya yanına yazılarak düzeltilebilir

Soru 100- Defter tutma mecburiyetinde olmayan aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Ticaret Şirketleri
b) Kurumlar Vergisine tabi derneğe ait iktisadi işletme.
c) Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler.
d) Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler.

Soru 101- Bilanço Esasına göre tutulması gereken defter aşağıda sayılanlardan hangisi değildir ?
a) Defterikebir
b) Yevmiye Defteri
c) Günlük Kasa Defteri
d) Envanter Defteri
Soru 102- Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki gerekmeyen defter hangisidir ?
a) İşletme Defteri
b) Serbest Meslek Defteri
c) Yevmiye Defteri
d) Defterikebir

Soru 103- Aşağıdakilerden hangisi sınai müesseselerin tutacakları defterlerden biri değildir ?
a) Kombine imalat defteri
b) Ambar defteri
c) İmalat defteri
d) Bitim işleri defteri

Soru 104- Aşağıda belirtilen sürelerden doğru olmayan hangisidir ?
a) Fatura, malın teslimi tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenir.
b) Muameleler defterlere kaydı 10 günden fazla geciktirilemez.
c) Vergi Usul Kanununa göre tutulması gereken defterler ilgili bulundukları yıldan itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
d) İşe başlamayı bildirme 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Soru 105- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış vesikaları içinde sayılamaz ?
a) Adisyon ve sipariş fişleri.
b) Giriş ve yolcu taşıma biletleri.
c) Makineli kasaların kayıt ruloları.
d) Perakende satış fişleri.

Soru 106- Aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden hangisi VUK’ da sayılmamıştır ?
a) Hisse Değeri
b) Tasarruf Değeri
c) Vergi Değeri
d) Mukayyet Değeri

Soru 107- Maliyet bedeli 2000.- YTL olan 1000 kg perakende satışı yapılan kuru üzümün, 2002-Aralık değerleme gününde ortalama satış fiyatı bilinmemektedir.
2002-Aralık ayında 175 kg (Ortalama satış fiyatı 10.-YTL),
2002-Ekim ayında 225 kg (Ortalama satış fiyatı 7,5.-YTL),
2002-Eylül ayında 245 kg (Ortalama satış fiyatı 5.- YTL),
2002-Ağustos ayında 275 kg (Ortalama satış fiyatı 4.-YTL),

Yukarıdaki veriler doğrultusunda emsal bedeli aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 4000 YTL
b) 5000 YTL
c) 2200 YTL
d) 2100 YTL

Soru 108-Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine ne denir?
a) Amortisman
b) Değerleme
c) Rayiç bedel
d) Re’sen takdir

Soru 109- “iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı” hangi değerleme ölçüsünü ifade etmektedir ?
a) Maliyet bedeli
b) Rayiç bedel
c) Tasarruf değeri
d) Stok bedeli

Soru 110-   Aşağıdakilerden hangisi “Tasarruf Değeri” nin tanımıdır ?
a)Tasarruf değeri, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.
b) Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir.
c) Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.
d) Hiçbiri

Soru 111- ……. her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.
a) Borsa değeri,
b) Mukayyet değer,
c) İtibari değer,
d) Tasarruf değeri,

Soru 112- Vergi Usul Kanunu’nun 269 uncu maddesine göre aşağıdaki kıymetlerden hangisi veya hangileri gayrimenkuller gibi değerlenir ?
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makinalar;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar.
a) Hepsi
b) Yalnızca 1
c) 1 ve 4
d) 1, 2 ve 3

Soru 113- Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderlerden hangisi girmez ?
a) Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
b) Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.
c) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergisi
d) Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan giderler.

Soru 114- İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeline aşağıda yazılı unsurlardan hangisi girmez ?
a) Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
b) Mamule isabet eden işçilik;
c) Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.
d) Pazarlama ve satış ve dağıtım giderlerinden mamule düşen hisse.

Soru 115- Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir ?
a) Emsal bedel,
b) Mukayyet değer,
c) Hurda değeri,
d) Tasarruf değeri,

Soru 116- Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan ……………………. alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir.
Yukarıdaki hükümde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur ?
a) Menkul kıymet
b) Yatırım fonu katılma belgeleri
c) Değerli kağıt
d) Alacak senetleri

Soru 117- Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir.
Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kuru belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) Sermaye Piyasası Kuruluna
b) Maliye Bakanlığına
c) Merkez Bankasına
d) Bakanlar Kuruluna

Soru 118- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
a) Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler mukayyed değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir.
b) Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir.
c) Vergi Usul Kanunu’nda yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi emsal değerleriyle, diğerleri, varsa rayiç bedelle, yoksa itibari değerleri, o da yoksa tahmini bedeliyle değerlenir.
d) Borsa değeri, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.

Soru 119- Amortisman mevzuu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) Amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymet İşletmede bir yıldan fazla kullanılmalıdır
b) Amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymet yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunmalıdır.
c) Gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler amortismana tabi değildir.
d) Sinema filmleri amortismana tabidir.

Soru 120- Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman tatbikinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
a) Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur.
b) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
c) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 40’ı geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
d) Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.

Soru 121- Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklara ne denir ?
a) Şüpheli alacak.
b) Değersiz alacak.
c) Vazgeçilen alacak.
d) Hiçbiri.

Soru 122- Şüpheli alacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Şüpheli alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.
b) Şüpheli alacak dava veya icra safhasında bulunmalıdır.
c) Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
d) Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları alacağın doğduğu dönemin kar-zarar hesabına ilave edilir.

Soru 123- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar.
b) Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.
c) Vergi ziyaı cezasında cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
d) Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.

Soru 124- 352’nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için …

a-Birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.
b-Birincisine ait cezanın yarısı kesilir
c-Birincisine ait cezanın üçte biri kesilir.
d-İki katı kesilir.

Soru 125- Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere ….
a) Vergi ziyaında dört, usulsüzlükte beş yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
b) Vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
c) Vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde yirmibeş, usulsüzlük cezası yüzde elli oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
d) Vergi ziyaında iki, usulsüzlükte beş yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Soru 126- Vergi ziyaı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I- Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
II- Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
III- verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması halinde vergi ziyaı olmamış sayılır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) Her üç hükümde doğrudur

Soru 127- Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak ne kadar süre beklenir ?
a) 4 ay
b) 30 gün
c) 1 ay
d) 15 gün

Soru 128- Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde, bu fiillere iştirak edenlere uygulanacak ceza tutarı ne kadardır ?
a) Bir kat
b) Üç kat
c) Bu fiillere iştirak edenlere sadece özel usulsüzlük cezası kesilir.
d) Vergi ziyaı suçu işleyenlere kesilen cezanın aynısı kesilir.

Soru 129- Hangi hallerde vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında uygulanır ?
a) Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen vergi beyannameleri için.
b) Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilen vergi beyannameleri için.
c) Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için.
d) Hiç birisi.

Soru 130- Aşağıdakilerden hangisi I inci derece usulsüzlüklerden değildir ?
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
b) Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
c) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
d) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);

Soru 131- Aşağıdakilerden hangisi II inci derece usulsüzlüklerden değildir ?
a) Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;
b) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;
c) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
d) Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;

Soru 132- Aşağıdaki fiillerden hangisi veya hangileri özel usulsüzlük cezasını gerektirir ?
I- Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi.
II- 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirilmemesi.
III- Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uyulmaması.,
a) Yalnız I
b) I, II ve III
c) I ve II
d) I ve III

Soru 133- Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde aşağıda belirtilen hükümlerden hangisi uygulanır ?
a) % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
b) % 50 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
c) % 50 oranında vergi ziyaı cezası kesilir.
d) Tahsil edilmeyen Damga Vergisinin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Soru 134- Aşağıdaki fiillerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda kaçakçılık suçu olarak tanımlanmamıştır ?
a) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
b) Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar,
c) İkrazatçılık yapmak üzere izin almadan, faiz veya her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işlemleri yapanlar,
d) Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

Soru 135- 359 uncu maddede sayılan kaçakçılık fiillerine maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere uygulanacak müeyyide hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
a) Fiile mahsus cezanın dörtte biri
b) Fiile mahsus cezanın beşte biri
c) Fiile mahsus cezanın yarısı
d) Fiile mahsus cezanın üçte biri

Soru 136- Ceza kesme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) Mükellefin ana vergi türü itibariyle bağlı olduğu vergi dairesine.
b) Olayın ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine.
c) Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığına.
d) Gelir İdaresi Başkanlığına

Soru 137- Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz ?
a) Olayın izahı. (Kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildirmek suretiyle)
b) Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi.
c) Vergi mahkemesinde dava açma süresi.
d) Vade tarihi.

Soru 138- Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılması ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir ?
a) Yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360 ıncı maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi mecburidir.
b) Kaçakçılık suçunun işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet Savcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talebeder.
c) 359 uncu maddede sayılan fiilleri bilmeden işleyenler hakkında ceza hükümleri tatbik edilmez.
d) 359 ve 360 ıncı maddeler uyarınca uygulanan hapis cezaları, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Soru 139- “Vergi cezaları:
1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten;
2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden;
Başlayarak bir ay içinde ödenir. “
Yukarıdaki hüküm ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
a) Hüküm tamamen doğrudur.
b) Bir numaralı bent yanlıştır.
c) İki numaralı bent yanlıştır.
d) Ödeme süresi yanlıştır.

Soru 140- Vergi Usul Kanunu’nun 371 nci maddesi ile “Pişmanlık ve Islah” hükümleri düzenlenmiş ve maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesi hükme bağlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 371 nci maddede belirtilen şartlardan değildir?
a)Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)
b) Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması.
c) Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması.
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.

Soru 141- Aşağıdaki hallerden hangisi vergi cezasını düşürür ?
a) Konkordato
b) İflas
c) Ölüm
d) Ödeme

Soru 142- Ceza zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur ?
a) Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının ait olduğu yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355’inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez ?
b) Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez.
c) 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.
d) Ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmez.

Soru 143- Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesine göre İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı cezasını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse uygulanacak indirim oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir ?
a) Birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
b) Üçte biri,
c) Birinci defada üçte biri, müteakiben kesilenlerde dörtte biri
d) Uygulanacak indirim oranı tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonunda belirlenir.

Soru 144- Kaçakçılık suçuna maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere hangi oranda ceza hükmolunur?
a) Asıl ceza kadar
b) Asıl cezanın yarısı
c) Asıl cezanın % 10 kadar
d) Asıl cezanın dörtte biri kadar

Soru 145- Aşağıdakilerden hangisi usulsüzlük cezası kapsamına girmez?
a) İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi
b) Mükellefin gelir vergisi beyannamesinde soy ismini eksik yazması
c) Vergi beyannamelerinin verilmemiş olması
d) Kanuni defterlerin tutulmaması

Soru 146- Temyiz mercii olarak Danıştay’a açılacak davalarda süre aşağıdakilerden hangisidir?
a) 20 gün
b) 30 gün
c) 60 gün
d) 90 gün

Soru 147- Kamu borçlusunun malları kaçırması tehlikesi olduğu durumlarda hangi önleme başvurulur?
a) Teminat istenir
b) İhtiyati haciz yoluna gidilir
c) İhtiyati tahakkuk yapılır
d) Borç tecil edilir

Soru 148- Taksitle ödenmesi gereken kamu alacağının bir taksiti vadesinde ödenmezse ne olur?
a) Alacağın tümü ödenir duruma gelir
b) Ek bir süre tanınır
c) % 20 gecikme zammı tahsil edilir
d) Kefil istenir

Soru 149- Bay M’nin 2005 yılında elde ettiği gelirler aşağıdaki gibi olup, ilgili yıl için beyan etmesi gereken gelir ne kadardır?
Zirai kazanç (gerçek usul değil).................................................. 30.000.-YTL
Döviz tevdiat hesabı (vergisi kaynakta kesilmiş)........................ 10.000.-YTL
Mesken kirası............................................................................... 4.000.-YTL
Ücret (tek işverenden, vergisi kaynakta kesilmiş)..................... 20.000.-YTL
Serbest meslek kazancı.............................................................. 40.000.-YTL

a) 40.000.-
b) 73.000.-
c) 43.000.-
d) 44.000.-

Soru 150- 2006 yılı itibariyle yurtdışı çıkış yasağı konulabilmesi için vergi borçları tutarının ne kadar olması gerekir?
a) 15.000.-YTL
b) 20.000.-
c) 25.000.-
d) 30.000.-

Soru 151- VUK’un değerleme hükümlerine göre hisse senetleri aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlenir?
a) Maliyet bedeli
b) Borsa rayici
c) Alış bedeli
d) İtibari değer

Soru 152- Aşağıdakilerden hangisi vergi levhası asmak zorunda değildir?
a) Gelir vergisi mükellefi
b) Yatırım fonları
c) Dernek ve vakıflar
d) Eshamlı komandit şirketler

Soru 153- Vergi levhasını onayladığı mükellefleri zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına (2006 için) kaç YTL ceza kesilir?
a) 129.-
b) 2.900.-
c) 46.-
d) 1.290.-

Soru 154- Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren nedenlerle beyan üzerine tarh edilen vergiler, hangi süre içinde ödenir?
a-Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde,
b-Taksit süreleri içinde
c-Beyanname verme süresi içinde
d-İki ay içinde

Soru 155- Mükellefiyet tesisinden önce yapılacak en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a-İşe başlama bildiriminin alınması
b-Ek ve eksikliklerin tamamlattırılması
c-Yoklama yapılması
d-Havale ve kayıttan geçirilmesi

Soru 156- Aşağıdakilerden hangisi vergi mahremiyetini ihlal olarak değerlendirilmez?
a-Mükelleflerin vergi matrahlarının mükelleflerin bağlı bulunduğu mesleki teşekküllerde ilanı
b-Vergi levhası asılması
c-Bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik olarak mükellefler adına tarh edilen vergilerin bildirilmesi
d-Hepsi


Soru 157- Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde vergi idaresi aşağıdaki hangi süreden az olmamak üzere süre belli eder?
a-7 gün
b-15 gün
c-30 gün
d-1 ay

Soru 158- Muhatabın geçici olarak bir yere gittiği ilgililerce bildirildiği takdirde tebligat;
a-İlanen yapılır
b-Muhatabın müracaatı beklenir
c-Münasip bir süre sonra yeniden tebligat çıkarılır
d-Talik suretiyle tebliğ yapılarak muhatabın kapısına yapıştırılır.

Soru 159- Cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa hangi ceza kesilir?
a-Vergi ziyaı ile usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilir
b-Miktar itibariyle en ağır ceza kesilir
c-Sadece vergi ziyaı cezası kesilir
d-Sadece usulsüzlük cezası kesilir

Soru 160- Mükelleflerin bir takvim yılı içinde kaç adet fatura düzenlemediğinin tespiti halinde işyeri kapatma cezası uygulanır?
a-3 defa
b-2 defa
c-4 defa
d-İşyeri kapatma cezası kanuni değildir

Soru 161- Kollektif şirkette yapılan inceleme sonucunda tespit edilen fark nedeniyle ortaklara hisseleri oranında yapılan vergi tarhiyatlarına kesilmesi gereken ceza aşağıdakilerden hangisi adına kesilir?
a-Her ortağa kolektif şirketteki hissesi oranında
b-Hisse nispeti en yüksek ortağa
c-Cezanın tamamı her bir ortağa ayrı ayrı
d-Cezanın tamamı kolektif şirket adına

Soru 162- Yoklamaya yetkili memurlar aşağıdaki hangi işlemi yapamazlar?
a-Günlük hasılatı tespit etmek
b-Faturasız mal bulunup bulunmadığını tespit etmek
c-Nakil vasıtalarını durdurarak taşınan malları taşıtmak
d-Vergi tahsilatı yapmak

Soru 163- “Birden fazla kişi belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesine iştirak ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden her birine bundan ayrı ayrı menfaat gözetmek şartıyla o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır” tanımı hangi tür suç için yapılmıştır?
a-Kaçakçılık
b-İştirak
c-Tekerrür
d-Yardım

Soru 164- Mükellef aynı zamanda hem vergi mahkemesine dava açmış hem de uzlaşma talep etmiş ise uygulama nasıl yapılır?
a-Uzlaşma ve dava açma talepleri ayrı ayrı incelenir.
b-Uzlaşma talebi sonuçlanıncaya kadar dava vergi mahkemesince incelenmez.
c-Vergi Mahkemesinde dava açıldığı için uzlaşma talebi hükümsüz sayılır.
d-Hiçbiri


Soru 165- Özel usulsüzlük cezası kesilen mükellefin vergi dairesine yazılı başvurusu üzerine cezada yapılacak indirim miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Üçte biri
b-Birinci defada yarısı
c-Üçte ikisi
d-Dörtte üçü

Soru 166- Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?
a ) Mükellefin şahsında hata,
b ) Vergi matrahında hata,
c ) Mükellefiyette hata,
d ) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata

Soru 167- Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıda sayılanlardan hangisi yoklama yetkisi mevcut değildir?
a ) Vergi dairesi müdürü,
b ) Vergi incelemesine yetkili olanlar,
c ) Devlet gelir uzmanları,
d ) Sicil yoklama servis şefi

Soru 168- Vergi usul kanunu uyarınca aşağıda sayılanlardan hangisi serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerinden değildir ?
a ) Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmak,
b ) Devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,
c ) Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel işyeri açmak,
d ) Serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirmek

Soru 169- Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerden değildir ?
a ) İmalat defteri,
b ) Envanter defteri,
c ) Defter’i kebir
d ) Yevmiye defteri

Soru 170- Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıda sayılanlardan hangisinin maliyet bedeline dahil edilmesi zorunlu değildir ?
a ) Gümrük vergisi,
b ) Özel tüketim vergisi,
c ) Nakliye ve montaj giderleri,
d ) Satın alma bedeli

Soru 171- Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetlerden değildir ?
a ) İmal edilen emtia,
b ) Demirbaş eşya,
c ) Zirai mahsuller,
d ) Kıymeti düşen mallar

Soru 172- Vergi Usul Kanunu uyarınca amortisman uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a ) Normal amortisman oranı % 20 dir,
b ) İktisadi kıymetler Maliye Bakanlığı tarafından ilan olunan oranlar üzerinden itfa edilir,
c ) Azalan bakiyeler usulünü kullanmak bakımından mükelleflerin defter tutma esaslarının önemi yoktur,
d ) Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı % 40 tır.


Soru 173- Vergi Usul Kanununda “ Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar “ hükmü ile tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir ?
a ) Vazgeçilen alacaklar,
b ) Şüpheli alacaklar,
c ) İcra takibindeki alacaklar,
d ) Değersiz alacaklar

Soru 174- Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi şüpheli alacak sayılmaz ?
a ) Teminata bağlanmış alacaklar,
b ) İcra takibindeki alacaklar,
c ) Katma Değer Vergisi,
d ) Borçlusu tarafından dava edilen alacaklar

Hiç yorum yok: