Bu Blogda Ara

28 Ekim 2011 Cuma

2010_NOTLAR


BİLDİRİMLER
1.        Kimler İşe Başlamayı Ve Bırakmayı Vergi Dairesine Bildirmek Zorundadır
·          Vergiye Tabi Ticaret Ve Sanat Erbabı----
·          Serbest Meslek Erbabı—
·          Kurumlar Vergisi Mükellefleri
·          Kolektif Ve Adi Şirket Ortaklarıyla
·          Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları
2.        Tüccarlarda İşe Başlama Belirtileri Nelerdir      
·          Bir İş Yeri Açmak---
·          İş Yeri Açılmamış Olsa Bile Ticaret Siciline Veya Mesleki Teşekküle Kayıt Olmak
·          Basit Usul Mükelleflerinin İşle Bil Fiil Uğraşmaya Başlaması
3.        Serbest Meslek Erbaplarında İşe Başlama Belirtileri Nelerdir           
·          Muayenehane,
·          Yazıhane,
·          Atölye Gibi İş Yerleri Açmak—
·          Çalışılan Yere Tabela Levha Asmak
·          Mesleki Faaliyette Bulunduğunu Gösterir İlanlar Yapmak---
·          Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmak İçin Mesleki Teşekküllere Kaydolunmak
4.        Mükellef Hangi Değişiklileri Bildirmek Zorundadır
·          Adres değişikliği----
·          İş Değişikliği—
·          İşletme Değişikliği
5.        İşlerin Geçici Bir Süre Durdurulması İşi Bırakmamıdır
·          İşlerin Geçici Bir Süre Durdurulması İşi Bırakma Sayılmaz
6.        Tasfiye Ve İflas Halinde Mükellefiyet Ne Zamana Kadar Devam Eder
·          Tasfiye Ve İflas Halinde İlgili Muamele Tamamen Sona Erene Kadar Devam Eder
7.        Tasfiye Memurları Veya İflas Dairesi Tasfiye İle İlgili Neleri Bildirmeye Mecburdurlar
·          Tasfiye Ve İflas Kararını---
·          Tasfiye Veya İflasın Kapandığını
8.        İş Ve Teşebbüsün Bir Yerden Bir Diğer Bir Yere Gitmesi Nedir        
·          Adres Değişikliğidir
9.        Ölüm İşi Bırakmamıdır
·          Ölüm İşi Bırakma Hükmündedir
10.     Mükellefler Şehir Ve Kasabalarda İnşa Ettirdikleri Binaları Ve İnşaat Bitmeden Kullanılmaya Başlanılan Kısımları Nereye Bildirmek Zorundadır
·          Vergi Dairesine Bildirmek Zorundadır
11.     Yeni İnşaat Sayılan Haller Nelerdir
·          Mevcut Binalara Yapılan İlaveler—
·          Konulan Sabit İstihsal—
·          Asansör Ve Kalorifer Tesisleri Yeni İnşaat Hükmündedir
12.     Gerçek Kişilerde İşe Başlama Bildirimi Ve Avukatlar Veya Yetki Almış Kişiler Ne Zaman Yapılır               
·          İşe Başlama Tarihinden İtibaren 10 On Gün İçinde

CEZALAR

1.        Küçükler Ve Kısıtlılar Ceza Muhatabımıdır.
·          Cezaların Muhatabı Veli Vasi Kayyımdır
2.        Tüzel Kişilerin İdare Ve Tasfiyesinde Ceza Kime Kesilir
·          Tüzel Kişiler Adına Kesilir
3.        Kaçakçılık Ve Kaçakçılığa Teşebbüs Suçundan Dolayı Ceza Kime Kesilir
·          Suçu İşleyene Kesilir
4.        Tek Bir Fiil Nedeni İle Birden Fazla Vergi Ziyaya Uğratıldı İse Ceza Nasıl Kesilir
·          Her Bir Vergi İçin Ayrı Ayrı Vergi Ziyası Cezası Kesilir
5.        Tek Bir Fiil İle Hem Vergi Ziyası Hem De Usulsüzlük Birlikte İşlendi İse Ceza Nasıl Düzenlenir
·          Vergi Ziyası Cezası İle Usulsüzlük Cezası Miktar İtibari İle Kıyaslanır Ve En Ağır Olanı Kesilir
6.        Eğer Usullük İşleyip De Ceza Yazıldı İse Mükellefe Daha Sonrada Vergi Ziağı Na Neden Olduğu Anlaşılırsa Ceza Kesilir Mi?
·          Eğer Vergi Ziyası Sonradan Fark Edilirse Usulsüzlük Cezası İle Vergi Ziyası Cezası Arasındaki Fark Kadar Ceza Kesilir
7.        Ayrı Ayrı Vergi Ziyası Ve Usulsüzlük Oldu İse Ceza Nasıl Kesilir
·          Vergi Ziyası Ve Usulsüzlükten Dolayı Ceza Ayrı Ayrı Kesilir
8.        Bir Yıl İçinde Aynı Suçtan Dolayı Birden Fazla Kez Ceza Düzenlendi İse İlk Cezadan Sonraki Cezalara Nasıl Düzenlenir
·          Birden Fazla Aynı Suçtan Dolayı Düzenlenen Usulsüzlük Cezalarında Birinci Kesilen Cezanın Dörtte Biri Uygulanır
9.        Eğer Vergi Ziyası Cezası İkinci Kez Düzenlenirse Hangi Oran Uygulanır
·          Cezanın Kesinleştiği Tarihi Takip Eden Yılın Başından İtibaren 5 Yıl İçinde Tekrar Vergi Ziyası Cezası Kesilirse İlk Ceza Yüzde 50 Artırılarak Düzenlenir
10.      Eğer Usulsüzlük Cezası İkinci Kez Düzenlenirse Hangi Oran Uygulanır
·          Cezanın Kesinleştiği Tarihi Takip Eden Yılın Başından İtibaren 2 Yıl İçinde Tekrar Usulsüzlük Cezası Kesilirse İlk Ceza Yüzde 25 Artırılarak Düzenlenir
11.      Veraset İntikal Vergisinde Hangi Halde Vergi Ziyaya Uğratılmamış Sayılır
·          Veraset İntikal Vergisinde Beyanname Verme Süresi Geçtikten Sonraki 15 Gün İçinde Beyanname Verilirse Vergi Ziyası Olamamış Sayılır
12.      Vergi Ziyası Suçu İşleyenlere Kaç Kat Ceza Kesilir
·          Vergi Ziyası Suçu İşleyenlere Uğrattıkları Vergini Bir Katı Vergi Ziyası Cezası Kesilir
13.      Kaçakçılık Ve İştirak Nedeni İle Vergi Ziyasına Neden Alındı İse Cezalar Nasıl Düzenlenir
·          Kaçakçılıktan Dolayı Üç Kat İştirak Edenlere Bir Kar Vergi Ziyası Cezası Kesilir
14.      Vergi İncelemesine Başlanılmadı İse Ve Takdire Sevk Edilmedi İse Kanuni Süre Geçtiği Halde Beyanname Verilirse Ceza Nasıl Düzenlenir
·          Kanuni Süre Geçtikten Sonra Verilen Vergi Beyannameleri İçin Kesilecek Vergi Ziyası Cezası Yüzde Elli Uygulanır
15.      Usulsüzlük Cezası Resen Takdiri Gerektirse Ceza Nasıl Kesilir
·          Usulsüzlük Cezası Resen Takdiri Gerektirir İse İki Kat Olarak Düzenlenir
16.      1 Derecede Usulsüzlükler Nelerdir
a)        Vergi Ve Harç Beyannameleri Zamanında Verilmedi İse
b)        Tutamsı Zorunlu Defterlerden Har Hangi Birini Tutmadıysa
c)        Defter Ve İlgili Belgelerin İncelenmeyecek Derecede Noksan Usulsüz Ve Karışık Olması
d)        Muhtar Ve İhtiyar Heyetinin Çitçiyi Beyana Çağırmasına Rağmen Çiftçinin Beyana Süresinde Gitmememsi
e)        İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi
f)         Tasdike Tabi Defterlerden Herhangi Birini Tasdik Ettirmemesi
g)        Diğer Ücretlileri Vergilerini Tarh Ettirmediyse
h)        Veraset İntikal Vergisinin Ek Olarak Verilen 15 Günlük Süreye Müteakip Verilen 15 Günlük Süre İçinde Verilmesi
17.      Usulsüzlük Cezasında Hangi Olay Tek Bir Fiil Sayılır
·          Her İncelemede İnceleme Tarihine Kadar Aynı Takvim Yılı İçin Tespit Edilen Usulsüzlükler Tek Bir Fiil Sayılır
18.      Defterlerini Kanuni Süre Bir Ay Geçtikten Sonra Tasdik Yaptırılsa Ceza Kesilir Mi?
·          Tasdik Ettirmemiş Sayılır
19.      2 Derecede Usulsüzlük Cezası Nelerdir
a)        Veraset İntikal Vergisinin Beyanname Verme Süresi Bittikten Sonra 15 Gün İçinde Verilirse
b)        Ekim Sayım Beyanında Süresi İçinde Verilen Beyannamede Kanunda İstenilen Bilgileri İhtiva Edecek Doğru Bilgi Bulunmaması
c)        Vergi Kanunlarında Yazılan Bildirimleri Zamanında Yapmamak(İşe Başlamayı Bildirme Hariç..İşe Başlamayı Bildirmemenin Cezası 1 Derecede Usulsüzlüktür)
d)        Vergi Karnesini Süresinin Sonundan Başlayarak 15 Gün Geçtiği Halde Alınmamış Olması
e)        Tasdiki Mecburu Defterlerinden Birini Süresinin Sonundan İtibaren Bir Ay İçinde Yaptırması
f)         Vergi Beyannameleri Bildirimleri Bunlarla İlgili Düzenlemelere Uyulmamsı
g)        Hesapların Doğruluğunu Bozmayacak Şekilde Evrak Ve Vesikalarının Bulunmaması
20.      2 Derecede Usulsüzlük Cezası Kaç Kat Uygulanır
·          Tek Kat Usulsüzlük Cezası Kesilir

21.      Özel Usulsüzlük Cezaları Nelerdir
a)        Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Yazar Kasa Fişi, Giriş Ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi Bulunmaması Alınmaması
b)        Defter Ve Belgeleri Günlük Kayıt Yapmadığı Yoklama Memurunca Tespit Edilirse
c)        Vergi Levhası Asılı Değilse
d)        Muhasebe Standartlarına Uymayan Muhasebeciye
e)        Matbaa Bildirimlerine Yerine Getirmeyen Matbaacıya
f)         Vergi Numarası Kullanmak Zorunda Olan Kurum Ve Kuruluşları Yaptıkları İşlemlerde Standart Araçlara Uymayanlara
g)        Özel İşaretli Görevlinin Dur İhtarına Uymayan Araç Sahiplerine
22.      Gizleme Ne Demektir
·          Varlığı Noter Tasdik Kayıtları Veya Sair Suretlerle Sabit Olduğu Halde İnceleme Sırasında Vergi İncelemesine Yetkili Kimselere Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Gizleme Demektir
23.      Yanıltıcı Belge Nedir
·          Muhteviyatı İtibariyle Gerçek Bir Muamele Veya Duruma Dayanmakla Birlikte Bu Muamele Veya Durumu Mahiyet Veya Miktar İtibariyle Gerçeğe Aykırı Şekilde Yansıtan Belgedir
24.      Vergi Cezalarını Gerektiren Olayları Kim Tespit Eder
·          Vergi Dairesince Veya Yoklamaya Ve Vergi İncelemeye Yetkili Olanlar Tarafından Tespit Edilir
25.      Vergi Cezalarını Kesmeye Kim Yetkilidir
·          Vergi Cezaları Olayların İlgili Bulundukları Vergi Bakımından Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesince Kesilir
26.      Damga Vergisi Ve Pul İle Alınan Diğer Vergilere Ait Cezaları Kim Keser
·          Cezayı Kesecek Vergi Dairelerini Maliye Bakanlığı Belli Eder
27.      Ceza İhbarnamesine Neler Eklenir
·          Ceza Tutanağı Ve Varsa İnceleme Raporunun Birer Örneği
28.       Kaçakçılık Ve İştirak Suçlarında Suç Duyurusu Hangi Yollarla Yapılır
·          Vergi Dairesi Başkanlığı Veya Defterdarlığın Mütalaası İle Cumhuriyet Savcılığına Bildirilir.
29.      Vergi Cezaları Ne Zaman Ödenir
·          Vergi Mahkemesinde Dava Açılmamışsa Dava Açma Süresinin Bittiği Tarihten Başlayarak Bir Ay İçinde Ödenir
·          Dava Açılmışsa Vergi Mahkemesi Kararı Vergi Dairesince Düzenlenecek İhbarnamenin İlgiliye Tebliğ Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde Ödenir
30.      Hangi Hallerde Ceza Kesilmez
·          Yetkili Makamların Mükellefe Yazı İle Yanlış İzahat Vermiş Olmaları
·          Bir Uygulama İle Yetkili Makamın Görüş, Kanaat, Uygulama Tarzındaki Değişiklikten Dolayı
31.      Beyana Dayana Vergilerde Hangi Hallerde Vergi Ziyası Cezası Kesilmez
·          Keyfiyetin Kimse İhbarda Bulunmadan Kendisinin Yazılı Dilekçesi İle Talep Etmesi
·          Dilekçenin Vergi İncelemesine Ve Takdir Komisyonun Sevk Edilmeden Resmi Kayıtlara Girmiş Olması
·          Beyannamelerin Dilekçe Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde Verilmesi
·          Eksik Ve Yanlış Verdiğini Haber Eden Mükellefin 15 Gün İçinde Yanlışlarını Düzeltmesi
·          Ödeme Süresi Geçmiş Vergilerin Ödemenin Geçtiği Her Ay Kesri İçin Gecikme Zammı Oranında Bir Zamla Birlikte Haber Verme Tarihinden Başlayarak 15 Gün İçinde Ödenmesi
32.      Pişmanlık Ve Islah Hangi Vergiye Uygulanmaz
·          Emlak Vergisine Uygulanmaz
33.      Vergi Cezası Ne Zaman Kalkar
·          Ölüm Halinde Kalkar
34.      Hangi Halleri İspati İle Vergi Cezası Kesilmez
·          Mücbir Sebep Hali İspat Edilirse Vergi Cezası Kesilmez
35.      Hangi Hallerde Ceza Kesme Zaman Aşımına Uğrar
·          Vergi Ziyası Cezasında Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Birinci Gününden İtibaren Beş Yıl
·          Özel Usulsüzlük Ve Bilgi Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Usulsüzlüğün Yapıldığı Yılı Takip Eden Yılın Birinci Gününden İtibaren Beş Yıl
·          Usulsüzlükte Usulsüzlüğün Yapıldığı Yılı Takip Eden Yılın Birinci Gününden Başlayarak İki Yıl
36.      Vergi Ziyası Cezası Ve Usulsüzlük Birleşmesi Halinde Zaman Aşımı Nedir
·          Cezaların Birleşmesinden Dolayı Kesilen Ceza Hangisi İse Onun Zaman Aşım Süresidir
37.      İhbarnamenin Tebliğ Edilmiş Olmamsı Zaman Aşımını Keser Mi?
·          Evet, Zaman Aşımını Keser
38.      Hangi Hallerde Cezalara İndirim Uygulanır
·          Vergi Ziyası Cezasında Birinci Defada Yarısı Müteakip Kesilenlerde Üçte Biri
·          Usulsüzlük Veya Özel Usulsüzlük Cezalarının Üçte Biri İndirilir
·          Cezalara Teminat Gösterilmek Şartı İle
39.      Ceza İndirimden Faydalanıp Süresinde Yatırılmaz Veya Dava Konusu Yapılırsa
·          Cezalara İndirim Uygulanmaz
40.      Vergi Cezalarındaki İndirim Neden Dolayı Kesilen Cezalara Uygulanır
·          Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilen Usulsüzlük Cezaları Hakkında Uygulanır

Defter Tutma

1.Vergi Uygulaması Bakımından Defterler Hangi Maksatla Tutulur.
·          Mükellefin Vergi İle Servet, Sermaye Ve Hesap Durumunu Tespit Etmek
·          Vergi İle İlgili Faaliyet Ve Hesap Neticelerini Tespit Etmek
·          Vergi İle İlgili Muameleleri Belli Etmek
·          Mükellefin Vergi Karşısındaki Durumunu Hesap Üzerinden Kontrol Etmek Ve İncelemek
·          Mükellefin Hesap Ve Kayıtlarının Yardımıyla Üçüncü Şahısların Vergi Karşısındaki Durumlarını Kontrol Etmek
2.Kimler Defter Tutmaya Mecburdur.
·          Ticaret Ve Sanat Erbabı
·          Ticaret Şirketleri
·          İktisadi Kamu Müessesleri
·          Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeleri
·          Serbest Meslek Erbabı
·          Çiftçiler
3.Kimler Defter Tutmaya Mecbur Değildir
·          Gelir Vergisinden Muaf Olan Esnaf
·          Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçiler
·          Basit Usul Mükellefleri
·          Kurumlar Vergisinden Muaf Olan İktisadi Kamu Müesseseleri
·          Kurumlar Vergisinden Muaf Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
·          Gelir Vergisinden Ve Kurumlar Vergisinden Muaf Olup Başka Vergilerden Muaf Değillerse O Vergiler İçin Defter Tutabilirler
4.Defterlerin Hesap Dönemi Nedir
·          Normal Hesap Dönemi Takvim Yılıdır
·          Özel Hesap Döneminde Ticari Ve Zirai Kazançta Hesap Döneminin Kapandığı Yılın Kazancı Sayılır
5.Hangi Tüccarlar Hangi Şekilde Defter Tutarlar
·          1.Sınıf Tüccarlar Bilânço Usulünde
·          2.Sınıf Tüccarlar İşletme Esasında
6.Sınıf Değişikliği Ne Zaman Uygulanır
·          Şartların Oluşumunu Takip Eden Hesap Döneminden Başlayarak
7.Bilânço Usulünde Hangi Defterler Tutulur
·          Yevmiye Defteri
·          Defteri Kebir
·          Envanter Defteri
8.Bilânço Usulünde Hangi Defter Kaldırılmıştır
·          Günlük Kasa Defteri
9.Bilânço Nedir
·          Envanterde Gösterilen Kıymetlerin Tasnifli Ve Karşılıklı Olarak Değerleri İtibariyle Tertiplenmiş Hulasasıdır
10.Bilânçonun Aktifinde Neler Vardır
·          Mevcutlar Alacaklar Ve Varsa Zarar
11.Bilançonun Pasifinde Neler Vardır
·          Borçlar
12.İşletme Hesabında Hangi Defterler Tutulur.
·          İşletme Hesabı Defteri
13.İşletme Hesabı Esasında Hangi Defterler Kaldırılmıştır
·          Günlük Perakende Ve Satış Hâsılat Defteri
·          Kambiyo Senetleri Defteri
14.Sınaî Müesseseleri Hangi Defterleri Tutarlar
·          İmalat Defteri
·          Kombine İmalat Defteri
·          Bitim İşleri Defteri
15.Diğer Müesseseler Hangi Defterleri Tutarlar
·          Banka, Banker Ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine Ait Kayıtları
·          Damga Resmi Kayıtları
·          Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hâsılat Defteri
·          Ambar Defteri
16.Serbest Meslek Erbabı Hangi Defteri Tutarlar
·          Kazanç Defteri Tutarlar
17.Noterler Ve Noterlik Görevini İfa İle Mükellef Olan Borsa Acentelerinin Resmi Defteri Nedir.
·          Kazanç Defteri
18.Zirai Kazançlarda Çiftçiler Hangi Defteri Tutarlar
·          Çiftçi İşletme Defteri Tutarlar
19.Defterlerin Kayıt Şekilleri İle İlgili Bilmemiz Gerekenler
·          Kayıtlar Türkçe Tutulur
·          Türkçe Karşılığı Olmak Kaydı İle Yabancı Dillerde Tutulabilir
·          Kayıtlar Türk Parası Tutulur
·          Türk Lirası Karşılığı Yazılmak Kaydı İle Yabancı Parası Yazılabilir
·          Yurt Dışındaki Müşterilere Ait Hesaplarda Türk Lirası Karşılığına Gerek Yoktur.
·          100 Milyon ABD Doları Karşılığı Kurulan Şirket Veya Sermayenin %40 I Yabancılara Ait İse Defterlerini Bakanlar Kurulu Kararı İle Yabacı Dilde Tutabilirler
20.Yabancı Para Birimi İle Defter Tutanlar Enflasyon Düzeltmesi Yapabilirimi
·          Enflasyon Düzeltmesi Yapamazlar
·          Türk Para Birimine Geçseler Bile 3 Yıl Enflasyon Düzeltmesinden Faydalanamazlar
21.Hangi Defter Muhasebe Kaidelerine Göre Düzeltilir
·          Yevmiye Defteri
·          Diğerleri Tek Kalem Üzerleri Okunacak Şekilde Çizilerek Düzeltilir
22.Hangi Defterlere Gününü Gününe Kayıt Yapılır
·          Serbest Meslek Kazanç Defterine
23.Hangi Defterler Tasdike Tabidir
·          Yevmiye Ve Envanter Defteri
·          İşletme Defteri
·          Çiftçi İşletme Defteri
·          İmalat Ve İstihsal Vergileri Defteri
·          Basit İstihsal Vergisi Defteri
·          Nakliyat Vergisi Defteri
·          Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hâsılat Defterleri
·          Serbest Meslek Kazanç Defteri
24.Defterler Ne Zaman Tasdik Ettirilir
·          Öteden Beri İşe Devam Eden Mükellefler Defterlerin Kullanılacağı Yıldan Önce Gelen Son Ayda
·          Özel Hesap Dönemlerinde Defterlerin Kullanılacağı Hesap Döneminden Önce Gelen Son Ayda
·          Tasdike Tabi Defterlerin Dolması Nedeniyle Yeni Defter Kullanması Gerekenler Bunları Kullanmadan Önce
o    Yeniden İşe Başlayanlar
o    Sınıf Değiştirenler
o    Yeni Mükellefiyet Girenler
§   İşe Başlama
§   Sınıf Değiştirme
§   Yeni Mükellefiyete Girme
§   Tarihinden Önce
o    Vergi Muafiyeti Kalkanlar
o    Muaflıktan Çıkma Tarihinden Başlayarak
·          On (10) Gün İçinde Defterlerini Tasdik Ettirmek Zorundadır
25.Defterlerini Gelen Yılda Kullanmak İsteyenler Ne Yapacak
·          Yılın İlk Ayı Olan Ocak Ayında
26.Defterleri Kim Tasdik Eder
·          Noterler Veya Noterlik Görevini İfa Edenler
27.Noterler Veya Noterlik Görevini İfa İle Mükellef Olanların Defterlerini Kim Tasdik Eder
·          Menkul Kıymet Ve Kambiyo Borsasındaki Acenteler İçin
·          Borsa Komiserliği Tarafından Tasdik Edilir
28.Anonim Ve Limitet Şirket Defterlerini Kim Tasdik Eder
·          Noterler Veya Ticaret Sicili Memurları

Hiç yorum yok: