Bu Blogda Ara

1 Temmuz 2008 Salı

VERGİ USUL KANUNU SORULAR_(1-64)

VERGİ USUL KANUNU SORULAR_(1-64)

SORU 1 :
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler, aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar?

1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;
2- Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;
3 - Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere;

A) Yalnızca 1
B) 1 ve 2
C) 1, 2 ve 3
D) 2 ve 3


SORU 2 :
Aşağıdakilerden hangisi, 213 sayılı VUK’ da belirtilen mücbir sebep hallerinden biri değildir ?


A) Tutukluluk.
B) Ağır sakatlık.
C) Ağır hastalık.
D) Yangın.


SORU 3 :
Bay A, 01.04.2005 tarihinden 22.04.2005 tarihine kadar ağır hastalık nedeniyle Nisan-2005 KDV beyannamesini verememiştir bu sebeple tarh zamanaşımı süresi ne zaman son bulur ?


A) 21.01.2010
B) 20.01.2011
C) 11.05.2005
D) 21.01.2011


SORU 4 :
2001 Takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesini veremeden 5 Mart 2002 günü tutuklanan Bay K’ nın tutukluluk hali 15 Nisan 2002’ te sona eriyor. Bay K’ nın 2001 takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesi ile ilgili olarak tarh zamanaşımı süresi ne zaman sona erer ?


A) 31.12.2005
B) 31.12.2006
C) 11.02.2007
D) 05.03.2007


SORU 5 :
28.02.2006 tarihinde vefat eden Gelir Vergisi mükellefi bay A’ nın KDV, Muhtasar ve Gelir Vergisi beyannamelerinin mirasçıları tarafından verilme süreleri aşağıdakilerden hangisidir ?


A) KDV ve Muhtasar 20.06.2006, GV beyanı 15.07.2006
B) KDV ve Muhtasar 20.06.2006, GV beyanı 15.06.2006
C) KDV ve Muhtasar 28.05.2006, GV beyanı 15.07.2006
D) KDV ve Muhtasar 28.06.2006, GV beyanı 15.07.2006


SORU 6 :
Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyeti kaldıran hallerde beyan üzerine tarh edilen vergiler hangi süreler içerisinde ödenir ?


A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) Beyanname verme süreleri içerisindeSORU 7 :
Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı VUK’ da sayılan öngörülen tarhiyat türlerinden biri değildir ?


A) İdarece tarhiyat
B) Beyana dayanan tarhiyat
C) Kazai tarhiyat
D) İkmalen tarhiyat
SORU 8 :
Aşağıdaki vesikalardan hangisinin mükellefe tebliğ edilmesi zorunlu değildir ?


A) Ödeme emri
B) Haciz varakası
C) Tahakkuk fişi
D) Vergi ve ceza ihbarnamesi


SORU 9 :
İhbarname düzenlenmesi gerekmeyen durumlardan biri değildir ?


A) Beyana dayalı olarak verginin tarh edilmesi.
B) Denetim elemanlarınca bulunana matrah farkına istinaden re’ sen tarh edilen vergi.
C) Vergi karnesine yazılmak suretiyle tarh edilen vergiler.
D) Tahakkuku tahsile bağlı vergiler.


SORU 10 :
Adresi bilinemediğinden tebligat yapılamayan mükellef Bay A için 20.07.2006 tarihinde yurt çapında yayım yapan bir gazetede ilan veriliyor. Bay A’ nın ilan karşısında sessiz kalması halinde tebligat hangi tarihte yapılmış sayılır ?


A) 05.08.2006
B) 31.07.2006
C) 20.10.2006
D) 20.08.2006


SORU 11 :
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre bilinen adreslerden değildir?


A) Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
B) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;
C) Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresler.
D) İhbar dilekçelerinde bildirilen adresler.


VERGİ ALACAĞININ KALKMASI

SORU 12 :
Vergi mahkemesinde dava açma nedeniyle tahsili durdurulan vergilerdin taksit süresi geçmiş olanlar, yargı kararına göre düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içerisinde ödenir ?


A) 30 gün
B) 15 gün
C) 3 ay
D) 1 ay


SORU 13 :
2003 Takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesini vergi dairesine veren mükellefin hesaplarının daha sonra incelenmesi neticesinde matrah farkı tespit edilmiş ve ek tarhiyat işlemi gerçekleştirilmiştir, buna ilişkin ihbarname 10.06.2004 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.


İstenen : 1- Ek tarhiyatın tahakkuk tarihi (Dava açılmıyor)

Ödeme zamanı

A) 1- 09.07.2004 2- 10.08.2004
B) 1- 10.07.2004 2- 09.08.2004
C) 1- 10.07.2004 2- 10.08.2004
D) 1- 10.06.2004 2- 10.07.2004


SORU 14 :
Gecikme faizi ve gecikme zammı ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A) Gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.
B) Gecikme zammı 6183 Sayılı AATUHK’ na göre düzenlenmiştir.
C) Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.
D) Gecikme faizi tahakkuk aşamasından sonra devreye girer.

SORU 15 :
2002 Takvim yılı Kurumlar Vergisi beyannamesi için tarh zamanaşımı ne zaman sona erer ?

A) 31.12.2006
B) 31.12.2007
C) 30.04.2006
D) 15.04.2007


SORU 16 :
1.500.000.-YTL değerinde mal varlığı bulunan Gelir Vergisi mükellefi Bay A’ nın çıkan yangın neticesinde mal varlığından ----------YTL tutarında azalma olmuştur. Bay A’ nın VUK’ da bulunan terkin müessesinden yararlanabilmesi için mal varlığındaki azalma miktarı en az kaç YTL olmalıdır ?


A) 300.000
B) 100.000
C) 250.000
D) 500.000
CEVAP D)

SORU 17 :
Aşağıdakilerden hangisi VUK’ da yer alan vergilendirme hatalarından biri değildir ?

A) Mükellefiyette hata.
B) Mevzuda hata.
C) Mükellefin şahsında hata.
D) Matrahta hata.


SORU 18 :
Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?


A) Vergi Dairesi Başkanı
B) Vergi dairesi Müdürü
C) Vergi incelemesine yetkili olanlar
D) Hatayı ortaya çıkaran memura


YOKLAMA VE İNCELEME

SORU 19 :
Aşağıda belirtiler hususlardan hangisi 213 sayılı VUK ‘ da belirtilmemiştir ?


A) Yoklama yapılmadan önce ilgili mükellefe haber verilir ve yoklama konusunda bilgilendirme yapılır.
B) İlgililer inceleme neticesinde düzenlenen tutanağı imzalamaktan çekinirse defter ve belgeleri kendisine verilmez.
C) Arama yapılabilmesi için ilgili hakimin izni gerekmektedir.
D) Yoklamanın amaçlarından biriside mükelleflerin günlük hasılatlarının tespit edilmesidir.


DEFTER TUTMA
SORU 20 :
Kayıt nizamıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A) Kayıtlar Türkçe karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı bir dilde de yapılabilir.
B) Kayıt yapmaya müsait satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.
C) Kayıtlar mürekkeple veya makine ile de yapılabilir.
D) Yevmiye defterinde yapılan yanlışlıklar üzerleri tek çizgi ile çizilmek ve doğrusu üst veya yanına yazılarak düzeltilebilir

SORU 21 :
Defter tutma mecburiyetinde olmayan aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Ticaret Şirketleri
B) Kurumlar Vergisine tabi derneğe ait iktisadi işletme.
C) Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler.
D) Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler.

SORU 22 :
Bilanço Esasına göre tutulması gereken defter aşağıda sayılanlardan hangisi değildir ?


A) Defterikebir
B) Yevmiye Defteri
C) Günlük Kasa Defteri
D) Envanter Defteri


SORU 23 :
Vergi Usul Kanunu’ na göre tasdiki gerekmeyen defter hangisidir
?

A) İşletme Defteri
B) Serbest Meslek Defteri
C) Yevmiye Defteri
D) Defterikebir


SORU 24 :
Aşağıdakilerden hangisi sınai müesseselerin tutacakları defterlerden biri değildir ?


A) Kombine imalat defteri
B) Ambar defteri
C) İmalat defteri
D) Bitim işleri defteri


SORU 25 :
Aşağıda belirtilen sürelerden doğru olmayan hangisidir ?


A) Fatura, malın teslimi tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenir.
B) Muameleler defterlere kaydı 10 günden fazla geciktirilemez.
C) Vergi Usul Kanununa göre tutulması gereken defterler ilgili bulundukları yıldan itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
D) İşe başlamayı bildirme 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

VESİKALAR
SORU 26 :
Aşağıdakilerden hangisi perakende satış vesikaları içinde sayılamaz ?


A) Adisyon ve sipariş fişleri.
B) Giriş ve yolcu taşıma biletleri.
C) Makineli kasaların kayıt ruloları.
D) Perakende satış fişleri.

DEĞERLEME
SORU 27 :
Aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden hangisi VUK’ da sayılmamıştır ?


A) Hisse Değeri
B) Tasarruf Değeri
C) Vergi Değeri
D) Mukayyet Değeri

SORU 28 :
Maliyet bedeli 2000.- YTL olan 1000 kg perakende satışı yapılan kuru üzümün, 2002-Aralık değerleme gününde ortalama satış fiyatı bilinmemektedir.

2002-Aralık ayında 175 kg (Ortalama satış fiyatı 10.-YTL),
2002-Ekim ayında 225 kg (Ortalama satış fiyatı 7,5.-YTL),
2002-Eylül ayında 245 kg (Ortalama satış fiyatı 5.- YTL),
2002-Ağustos ayında 275 kg (Ortalama satış fiyatı 4.-YTL),

Yukarıdaki veriler doğrultusunda emsal bedeli aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 4000 YTL
B) 5000 YTL
C) 2200 YTL
D) 2100 YTL

SORU 29 :
Vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitine ne denir ?


A) Amortisman
B) Değerleme
C) Rayiç bedel
D) Re’sen takdir


SORU 30 :
“iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı” hangi değerleme ölçüsünü ifade etmektedir ?


A) Maliyet bedeli
B) Rayiç bedel
C) Tasarruf değeri
D) Stok bedeli

SORU 31 :
Aşağıdakilerden hangisi “Tasarruf Değeri” nin tanımıdır ?


A)Tasarruf değeri, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.
B) Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir.
C) Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.
D) Hiçbiri

SORU 32 :
……. her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.


A) Borsa değeri,
B) Mukayyet değer,
C) İtibari değer,
D) Tasarruf değeri,

SORU 33 :

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makinalar;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar.

Vergi Usul Kanunu’nun 269 uncu maddesine göre yukarıdaki kıymetlerden hangisi veya hangileri gayrimenkuller gibi değerlenir ?

A) Hepsi
B) Yanlızca 1
C) 1 ve 4
D) 1, 2 ve 3

CEVAP A)

SORU 34 :
Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderlerden hangisi girmez ?


A) Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
B) Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.
C) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergileri
D) Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan giderler

SORU 35 :
İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeline aşağıda yazılı unsurlardan hangisi girmez ?


A) Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
B) Mamule isabet eden işçilik;
C) Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.
D) Pazarlama ve satış ve dağıtım giderlerinden mamüle düşen hisse.

SORU 36 :
Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmıyan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir ?


A) Emsal bedel,
B) Mukayyet değer,
C) Hurda değeri,
D) Tasarruf değeri,

SORU 37 :
Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan ……………………. alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir.
Yukarıdaki hükümde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur ?


A) Menkul kıymet
B) Yatırım fonu katılma belgeleri
C) Değerli kağıt
D) Alacak senetleri

SORU 38 :
Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir.
Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kuru belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?


A) Sermaye Piyasası Kuruluna
B) Maliye Bakanlığına
C) Merkez Bankasına
D) Bakanlar Kuruluna

SORU 39 :
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?


A) Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler mukayyed değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir.
B) Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadiyle hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir.
C) Vergi Usul Kanunu’nda yazılı olmıyan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmıyan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi emsal değerleriyle, diğerleri, varsa rayiç bedelle, yoksa itibari değerleri, o da yoksa tahmini bedeliyle değerlenir.
D) Borsa değeri, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.

SORU 40 :
Amortisman mevzuu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A) Amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymet İşletmede bir yıldan fazla kullanılmalıdır
B) Amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymet yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunmalıdır.
C) Gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler amortismana tabi değildir.
D) Sinema filmleri amortismana tabidir.

SORU 41 :
Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman tatbikinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


A) Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur.
B) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
C) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 40 ı geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
D) Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.

SORU 42 :
Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklara ne denir ?


A) Şüpheli alacak.
B) Değersiz alacak.
C) Vazgeçilen alacak.
D) Hiçbiri.

SORU 43 :
Şüpheli alacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


A) Şüpheli alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.
B) Şüpheli alacak dava veya icra safhasında bulunmalıdır.
C) Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
D) Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları alacağın doğduğu dönemin kar-zarar hesabına ilave edilir.


CEZALAR

SORU 44 :
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


A) Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar.
B) Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.
C) Vergi ziyaı cezasında cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
D) Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.


SORU 45 :
352 nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için …


A) Birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.
B) Birincisine ait cezanın yarısı kesilir
C) Birincisine ait cezanın üçde biri kesilir.
D) İki katı kesilir.


SORU 46 :
Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere
….

A) Vergi ziyaında dört, usulsüzlükte beş yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
B) Vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
C) Vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde yirmibeş, usulsüzlük cezası yüzde elli oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
D) Vergi ziyaında iki, usulsüzlükte beş yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

SORU 47 :
Vergi ziyaı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?


I- Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
II- Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
III- verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması halinde vergi ziyaı olmamış sayılır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Her üç hükümde doğrudur

SORU 48 :
Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak ne kadar süre beklenir ?


A) 4 ay
B) 30 gün
C) 1 ay
D) 15 gün

SORU 49 :
Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde, bu fiillere iştirak edenlere uygulanacak ceza tutarı nekadardır ?


A) Bir kat
B) Üç kat
C) Bu fiillere iştirak edenlere sadece özel usulsüzlük cezası kesilir.
D) Vergi ziyaı suçu işleyenlere kesilen cezanın aynısı kesilir.

SORU 50 :
Hangi hallerde vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında uygulanır ?


A) Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen vergi beyannameleri için.
B) Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilen vergi beyannameleri için.
C) Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için.
D) Hiç birisi.

SORU 51 :
Aşağıdakilerden hangisi I inci derece usulsüzlüklerden değildir ?


A) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
B) Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
C) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
D) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);


SORU 52 :
Aşağıdakilerden hangisi II inci derece usulsüzlüklerden değildir ?


A) Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;
B) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;
C) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
D) Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;

SORU 53 :
Aşağıdaki fiillerden hangisi veya hangileri özel usulsüzlük cezasını gerektirir ?


I- Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi.
II- 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirilmemesi.
III- Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uyulmaması.,

A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) I ve III

SORU 54 :
Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde aşağıda belirtilen hükümlerden hangisi uygulanır ?


A) % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
B) % 50 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
C) % 50 oranında vergi ziyaı cezası kesilir.
D) Tahsil edilmeyen Damga Vergisinin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

SORU 55 :
Aşağıdaki fiillerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda kaçakçılık suçu olarak tanımlanmamıştır ?


A) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
B) Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar,
C) İkrazatçılık yapmak üzere izin almadan, faiz veya her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işlemleri yapanlar,
D) Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,SORU 56 :
359 uncu maddede sayılan kaçakçılık fiillerine maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere uygulanacak müeyyide hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?


A) Fiile mahsus cezanın dörtte biri
B) Fiile mahsus cezanın beşte biri
C) Fiile mahsus cezanın yarısı
D) Fiile mahsus cezanın üçte biri


SORU 57 :
Ceza kesme yetkisi aşağıdakilerinden hangisine aittir ?


A) Mükellefin ana vergi türü itibariyle bağlı olduğu vergi dairesine.
B) Olayın ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine.
C) Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığına.
D) Gelir İdaresi Başkanlığına

SORU 58 :
Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz ?


A) Olayın izahı. (Kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildirmek suretiyle)
B) Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi.
C) Vergi mahkemesinde dava açma süresi.
D) Vade tarihi.


SORU 59 :
Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılması ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir ?


A) Yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360 ıncı maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi mecburidir.
B) Kaçakçılık suçunun işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet Savcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talebeder.
C) 359 uncu maddede sayılan fiilleri bilmeden işleyenler hakkında ceza hükümleri tatbik edilmez.
D) 359 ve 360 ıncı maddeler uyarınca uygulanan hapis cezaları, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

SORU 60 :
“Vergi cezaları:

1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten;
2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden;
Başlayarak bir ay içinde ödenir. “
Yukarıdaki hüküm ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?

A) Hüküm tamamen doğrudur.
B) Bir numaralı bent yanlıştır.
C) İki numaralı bent yanlıştır.
D) Ödeme süresi yanlıştır.


SORU 61 :
Vergi Usul Kanunu’nun 371 nci maddesi ile “Pişmanlık ve Islah” hükümleri düzenlenmiş ve maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesi hükme bağlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 371 nci maddede belirtilen şartlardan değildir?

A)Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)
B) Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması.
C) Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlıyarak 15 gün içinde tevdi olunması.
D) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.

SORU 62 :
Aşağıdaki hallerden hangisi vergi cezasını düşürür ?

A) Kongordato
B) İflas
C) Ölüm
D) Ödeme

SORU 63 :
Ceza zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur ?

A) Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının ait olduğu yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355 inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez ?
B) Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlıyarak beş yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez.
C) 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.
D) Ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanışımı kesilmez.

SORU 64 :
Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesine göre İkmalen, re sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı cezasını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse uygulanacak indirim oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir ?

A) Birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
B) Üçte biri,
C) Birinci defada üçte biri, müteakiben kesilenlerde dörte biri
D) Uygulanacak indirim oranı tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonunda belirlenir.

1
C

33
A
2
B

34
D
3
D

35
D
4
C

36
A
5
A

37
B
6
D

38
B
7
C

39
B
8
C

40
C
9
B

41
C
10
D

42
B
11
D

43
D
12
D

44
D
13
C

45
A
14
D

46
B
15
B

47
C
16
D

48
D
17
D

49
A
18
B

50
C
19
A

51
D
20
D

52
A
21
C

53
B
22
C

54
B
23
D

55
C
24
B

56
A
25
D

57
B
26
A

58
D
27
A

59
C
28
C

60
A
29
B

61
B
30
A

62
C
31
B

63
C
32
C

64
A
Gönderen Ali Arslan zaman: 03:29 0 yorum
Etiketler: ::VUK_Sorular::

Hiç yorum yok: