Bu Blogda Ara

30 Haziran 2008 Pazartesi

VUK (VERGİ USUL )_Sorular_143

: VUK (VERGİ USUL )_Sorular_143 :
1. Vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen gerçek ve tüzel kişiye ne ad verilir?


a. Vergi mükellefi
b. Vergi sorumlusu
c. Aracı mükellef
d. Vergi taşıyıcısı

2. Kendi mükellef olmakla beraber gerçek mükelleflerle olan ilişkileri nedeniyle vergi kanunlarının gösterdiği hallerde verginin hesaplanarak kesilmesi ve vergi dairesine öedenmesi veya diğer bazı işlerin yapılması mecburiyeti olan üçüncü kişi kimdir?


a. Vergi sorumlusu
b. Mükellef
c. Vergi taşıyıcısı
d. Hiçbiri


3. Aşağıdakilerden hangisi, vergi mükellefiyeti ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir.?

a. Mükellefiyet için kanuni ehliyet şart değildir.
b. Vergi ehliyeti için fiil ehliyeti şarttır.
c. Vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
d. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olması mükellefiyeti ortadan kaldırmaz.


4. Vergi alacağı mükellef bakımından…………… teşkil eder.


a. Tarhını
b. Borcunu
c. Matrahını
d. Nispetini

5. Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağın miktar itibariyle tespit edildiği idari muameleye ne denir.

a. Matrah
b. Tahakkuk
c. Tarh
d. Tebliğ

6. Aşağıdakilerden hangisinde vergileme süreci doğru olarak verilmiştir.?

a. Tarh – tahakkuku-tebliğ-tahsil
b. Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil
c. Tebliğ-tarh-tahakkuk-tahsil
d. Tebliğ-tahakkuk-tarh-tahsil

7. VUK aşağıdaki hangi idareler hakkında uygulanmaz.

a. Genel bütçeye giren vergi,resim ve harçlar
b. Özel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar
c. Belediyelere ait vergi, resim ve harçlar
d. İl özel idarelerine ait vergi, resim ve harçlar

8. Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyet başlangıcını vergi dairesine bildirmez.

a. Ticaret sicil memuru
b. Ruhsat almış avukat
c. Yetki almış meslek mensubu
d. Kira geliri elde edenler

9. VUK hükümleri Aşağıdaki vergilerden hangisi hakkında uygulanmaz.

a. Emlak vergisi
b. Damga vergisi
c. Gümrük vergisi
d. Motorlu taşıtlar vergisi

10. Aşağıdakilerden hangisi defter tutmaz.

a. Serbest avukat
b. Anka A.Ş.
c. Kamu-Sen’e ait Antalya’daki otel
d. Basit Usule tabi Seyyar pazarcı

11. Beyza Mad. A.Ş. Aşağıdaki defterlerden hangisini tutmaz.

a. Yevmiye defteri
b. Defteri kebir
c. Envanter defteri
d. Günlük kasa defteri

12. Bilanço esasında Aşağıdaki defterlerden hangisi tutulmak zorunda değildir.

a. Yevmiye defteri
b. Defteri kebir
c. Günlük kasa defteri
d. Envanter defteri

13. Aşağıdaki defterlerden hangisi VUK göre tasdiki mecburi defterlerden değildir.

a. Yevmiye defteri
b. Defteri kebir
c. Envanter defteri
d. Serbest meslek kazanç defteri

14. VUK na göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle vesikaları
İlgili bulundukları yılı takip eden yılın başından başlayarak en az ne kadar süre saklamak zorundadırlar.


a. 1
b. 2
c. 5
d. Herhangi bir süre yok

15. Aşağıdaki defter tasdik makamlarında hangisi yanlıştır.

a. Defterler işyerinin , işyeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar.
b. Menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için borsa komiserliği tarafından
c. Defterler Anomim ve Limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil memuru tarafından tasdik edilir.
d. Anomim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket müdürünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik edilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Ciltli defterlerin tasdiki esnasında sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenir.
b. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdik edilme zorunluluğu yoktur.
c. Sayfa numaraları tasdikli yaprakların safa numaralarını takiben teselsül ettirilir
d. Yevmiye defteri kullanan müesseseler 1 yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı teker teker tasdik makamının remi mührü ile mühürlenir.

17. Aşağıdakilerden hangisi işe başlama sayılır.

a. Konfeksiyoncu Bay A nın ilan vermesi
b. Konfeksiyoncu Bay A nın kiraladığı işyerinde raf düzenlemesi yapması
c. Konfeksiyoncu Bay A nın işyerine emtia alması
d. Konfeksiyoncu Bay A nın kiraladığı işyerine tabela asması

18. Aşağıdakilerden hangisi işe başlamada aranılması gereken belgelerden değildir.

a. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi
b. Basit usulde vergilendirileceklerden noter onaylı imza sirküleri
c. İkametgâh ilmühaberi
d. İşe başlama bildirimi

19. VUK göre işe başlama bildirmeleri, aşağıda yazılı sürelerden hangisi içinde yapılır

a. İşe başlama tarihinden başlayarak 1 ay içinde
b. İşe başlama tarihinden önce
c. İşe başlandığı gün
d. İşe başlama tarihinden başlayarak 10 gün içinde

20. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi işe başlama bildiriminde bulunmak zorunda değildir.

a. Serbest meslek erbabı
b. Vergiye tabii ticaret ve sanat erbabı
c. Komandit şirketlerden komanditer ortak
d. Kolektif şirket ortağı

21. Aşağıdakilerden hangisi işe başlama sayılmaz.

a. Avukat bay C’nin büro açması
b. Avukat bay C’nin ikamet ettiği konutun dış cephesine tabela asması
c. Avukat bay C’nin mesleki faaliyette bulunduğu içeren ilan vermesi
d. Avukat bay C’nin baro’ya kayıtlı olmakla birlikte ilgili Vergi Dairesine faaliyet yapmadığını yazı ile bildirmesi.

22. Aşağıdaki sürekli yükümlülüklerden hangileri işe bırakmayı bildirmek zorundadır.

a. GMSİ mükellefleri
b. MSİ mükellefleri
c. A ve b de sayılanlarla ücret geliri elde edenler
d. Serbest meslek kazancı mükellefleri

23. Aşağıdakilerden hangisi VUK belirlenen değerleme ölçülerinde bir değildir.

a. Tasarruf değeri
b. İtibari değeri
c. Vergi değeri
d. Emlak değeri

24. Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri Aşağıdakilerden hangisidir.

a. İtibari değeri
b. Mukayyet değer
c. Maliyet bedeli
d. Tasarruf değeri

25. VUK da bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer olarak tanımlanmış olan değerleme ölçüsü Aşağıdakilerden hangisidir.

a. Tasarruf değeri
b. Mukayyet değeri
c. İtibari değer
d. Emsal bedel

26. Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri ifade eden değerleme ölçüsü Aşağıdakilerden hangisidir.

a. Borsa rayici
b. Tasarruf değeri
c. İtibari değer
d. Mukayyet değer

27. Bilanço gününün tanımı Aşağıdakilerden hangisi değildir.

a. Mart ayının 10ç günü
b. Mart ayının son günü
c. İşe başlama tarihi ve hesap döneminin son günü
d. Hesap döneminin başı

28. Aşağıdakilerden hangisi vergi ceza ihbarnamesine eklenir.


a. Takdir komisyonu kararı
b. Tahakkuk fişi
c. Yoklama fişi
d. Tutanak


29. Azalan bakiyeler usulüne göre amortisman oranı kaçtır.

a. %50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
b. %20 yi geçmemek üzere normal amortisman oranıdır.
c. %30 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının üç katıdır.
d. %15 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.30. Aşağıdakilerden hangisi amortismanların yıllık olma esasının bir istisnasıdır.

a. İşletmede inşa edilmiş olma her nevi yollar ve haklar
b. Binek otomobilleri
c. Mefruşa ve demirbaşlar
d. Gayrimenkuller

31. Aşağıdakilerden hangisinden amortisman ayrılmaz

a. Binek otomobilleri
b. İşletmede inşa edilmiş olma her nevi yollar ve haklar
c. Boş arazi ve arsalar
d. Mefruşat ve demirbaşlar.

32. Aşağıdakilerden hangisinde azalan bakiyeler usulü yöntemi ile amortisman ayrılabilir.

a. Bilanço esasına göre defter tutan tacirler
b. İşletme hesabı esasına göre defter tutan tacirler
c. İşletme hesabı esasına göre defter tutan çiftçiler
d. Serbest meslek erbabı

33.Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân bulunmayan Aşağıdakilerden hangisidir.

a. Şüpheli alacaklar
b. Değersiz alacaklar
c. Vazgeçilen alacaklar
d. Tahsil edilemeyen alacaklar

34. Mükelleflerin müracaat etmeleri halinde maden ve taş ocakları için ayrı bir amortisman nispeti aşağıdaki bakanlıklardan hangi ikisi birlikte tespit etmeye yetkilidir.

a. Maliye Bakanlığı- Tarım Bakanlığı
b. Maliye Bakanlığı-Devlet Planlama Teşkilatı
c. Maliye Bakanlığı- Sanayi Bakanlığı
d. Maliye Bakanlığı-Hazine Müsteşarlığı

35. Aşağıdakilerden hangisi fevkalade amortisman kapsamında değildir.

a. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden menkul ve gayrimenkullerle haklar.
b. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşürerek tamamen veya kısmen kullanılmaz hale gelen menkul ve gayrimenkullerle haklar.
c. İşletmenin satın aldığı yeni hizmet binası
d. Cebri çalışmaya tabii tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan menkul ve gayrimenkullerle haklar

36. Aşağıdakilerden hangisi VUK göre alacaklarda amortismanlar arasında yer almaz.

a. Değersiz alacaklar
b. Şüpheli alacaklar
c. Rehinli alacaklar
d. Vazgeçilen alacaklar

37. Aşağıdakilerden hangisi VUK göre yer özel maliyet bedelini ifade eder.

a. Özel maliyet bedeli, gayrimenkullerin kira ile tutulduğu sürede yapılan bir takım giderlerin aktifleştirilmesine verilen addır.
b. Özel maliyet bedeli, kurumların aktifleştirdikleri peştamallıkların itfasında kullanılan adıdır.
c. Özel maliyet bedeli, kurumların ortakları tarafından yapılan harcamaların muhasebe kayıtlarına geçirilirken kullanılan kayıt ismidir.
d. Özel maliyet bedeli, kurumların aktifleştirdikleri kuruluş ve örgütlenme giderlerinin diğer adıdır.

38. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli alacak değildir.

a. Deva ve icra safhasında bulunan alacaklar
b. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafında ödenmemiş bulunan alacaklar.
c. Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan bulunmayan alacaklar.
d. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar.

39. Kurumları aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderler ile peştamallıklar hangi değerleme ölçüsüne tabidir.

a. Emsal değeri
b. Mukayyet değeri
c. Tasarruf değeri
d. Maliyet değeri

40. Kurumlar aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giederleri ile peştemallıklar kaç yıl içinde itfa edilir.

a. 3
b. 5
c. 4
d. 7

41. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam bedeline ne denir.


a. Tasarruf değeri
b. Rayiç bedel
c. Maliyet bedeli
d. Mukayyet değer

42. Bir işletme ihraç ettiği tahvili hangi ölçü ile değerler.

a. Mukayyet değer
b. Rayiç bedel
c. İtibari değer
d. Emsal bedel

43. İşletmeye dahil iktisadi kıymetler hangileridir.

a. Sermaye
b. Birikmiş amortismanlar
c. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar
d. Dönem kar

44. Fabrika, ambar, atölye, dükkân, mağaza ve arazilerin kısmen kullanılması durumunda hangi değer üzerinden envantere alınır.

a. %25
b. Kullanılan oranı kadar
c. %10
d. Değerinin tamamı üzerinden

45. Aşağıdakilerden hangisi envanterde amortisman kayıtlarının gösterildiği yazılı şekillerden değildir.

a. Envanter defterinin ayrı bir yerinde
b. Defteri kebirin son sayfasında
c. Özel bir amortisman defterinde
d. Amortisman listesinde

46. Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarını envanterlerini…………..yılda bir çıkarabilirler.

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

47. …………. Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hülasasıdır.

Boşluğu doldur.

Bilanço

48. İşletme hesabının sol tarafında …………… sağ tarafında………………… kısmı teşkil eder.

Boşluğu doldur..


Gider/……………..Gelir

49. İşletme hesabında gider ve hasılat kayıtlarının Aşağıdakilerden hangisini ihtiva etmesi şart değildir.

a. Satıcının adı soyadı
b. Kayıt tarihi
c. Muamelenin nevi
d. Sıra numarası

50. Alacaklar ve borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmasi ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a. Alacaklar ve borç senetleri birlikte reeskonta tabi tutulmalıdır.
b. Sadece alacak senetleri reeskonta tabi tutulmalıdır.
c. Sadece döviz üzerinden düzenlenmiş alacak ve borç senetleri reeskonta tabi tutulmalıdır.
d. Önemli alacak ve borç senetleri reeskonta tabi tutulmalıdır.

51. Özel usulsüzlük cezalarında ceza kesmede zamanaşımı süresi Aşağıdakilerden hangisidir.

a. Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak 5 yıl.
b. Usulsüzlüğün yapıldığı günü takip eden günden başlayarak 5 yıl.
c. Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak 2 yıl.
d. Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren 2 yıl.


52.VUK ‘nda bilanço esasına göre aşağıdaki defterlerden hangisinin tutulması zorunlu değildir.

a. İşletme defteri
b. Yevmiye defteri
c. Defter kebir
d. Mevcuda ve muvazene defter(envanter

53. VUK na göre yevmiye defter: kayda geçirilmesi icap eden muamelerlerin ………sırasıyla ve ……….halinde tertipli olarak kaydedildiği defterdir.

Boşlukları doldur.

Tarih/…………..Madde

54. Aşağıdakilerden hangisi vergi mahremiyeti kapsamında değildir.

a. Vergi muameleleri ve incelemeleriyle ilgili olanlar
b. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler
c. Vergi işlerinde kullanılan bilir kişiler
d. Yargıtay’da görevli olanlar

55.GV mükellefleri (Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler dahil) ile Sermaye şirketleri hangi ay sonuna kadar vergi Levhalarını tasdik ettirmek zorundadır.


a. Mart ayının son gününe
b. Nisan ayının son gününe
c. Mayıs ayının son gününe
d. Haziran ayının son gününe

56. Ölüm halinde mükellefin ödevleri Aşağıdakilerden hangisi geçmez.

a. Mirası reddetmiş kanuni mirasçılarına geçer
b. Kanuni mirasçılarına geçer
c. Mansup mirasçılarına geçer
d. Mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer.

57. I. Mücbir sebep
II. Zor durum
III. Ölüm hali

VUK göre yukarıdaki durumların hangisinde sürelerde bir uzama söz konusu olur.


a. I-II
b. I-III
c. I-II-III
d. Yalnız I

58. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi mücbir sebeplerden dolayı meydan gelmemiştir.

a. Tutukluluk nedeniyle beyannamenin süresinde verilmemesi
b. Kanuni defterlerin çıkan bir yangında yanması nedeniyle ibrazedilememesi
c. Unutkanlık nedeniyle beyannamenin süresinde verilmemesi
d. Deprem nedeniyle süresinde bildirimde bulunulmaması


59. Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebeplerin sonuçlarından değildir.

a. Mücbir sebebin tevsiki gerekir.
b. Mücbir sebep halinde süre tatil olur.
c. Mücbir sebep halinde ceza kesilir.
d. Mücbir sebep halinde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.


60. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Mücbir sebep hem kanuni hem de idari sürelerini durdurur.
b. Mücbir sebep VUK ile buna bağlı vergi,resim ve harç kanunları yönünden geçerlidir.
c. Mücbir sebep nedeniyle sürenin durması halinde tarh zamanaşımı da düreler kadar durur.
d. Mücbir sebepte gecikme faizi alınır.

61. Gelir vergisi mükellefi 2003 yılına ilişkin kazanç beyannamesini vermeden 10 Mart 2004 tarihinde Kalp Krizi geçirmiş ve 20 Mayıs 2004 tarihinde iyileşerek hastaneden çıkmıştır.
Mükellef 2003 takvim yılı kazanç beyannamesini hangi tarihte vermesi gerekir.


a. 28 Mayıs 2004
b. 25 Mayıs 2004
c. 01 Haziran 2004
d. 20 Mayıs 2004

62. Ticari faaliyeti olan Bay C 28 Nisan 2006 yılında ölmüştür. Mirasçılar tarafında ölüm tarihine kadar olan yıllık beyanname verme tarihi nedir.

a. 15 Mart 2007
b. 28 Temmuz 2006
c. 28 Ağustos 2006
d. 15 Haziran 2006

4ay ekle

63. Mükellefin zor durumda bulunması nedeni ile idare mühlet verirken Aşağıdakilerden hangisini aramaz.

a. Verginin alınması tehlikeye girmemeli
b. Teminat olarak nakit gösterilmesini
c. Mazeretin ilgili makamca kabulünü
d. Mühlet isteyenin sürenin bitmesinden önce yazılı talebi

64. Süre gün olarak belli edilmiş ise…………… hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.

a. Ayın son günü
b. Başladığı gün
c. Rastlayan gün
d. Hiçbiri

65. İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler ve buna bağlı cezalar ne ile tebliğ edilir.

a. Tahakkuk fişi
b. Ödeme emri
c. İnceleme raporu
d. İhbarname

66. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldırmaz?

a. Ödeme
b. Mücbir sebep
c. Verginin terkini
d. Vergi hataları

67. Zirai Kazançlar il komisyonu ………………. Başkanlığında kurulur.

a. Defterdar
b. Veteriner müdürü
c. Vali
d. Ziraat müdürü

68. Zirai kazanç ölçüleri……………….tespit olunur.

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

69. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde mükellefe idare tarafından en az ne kadar süre verilir.

a. 10
b. 15
c. 20
d. 30

70. Komisyonlar seçilmiş üyelerden mücbir sebebe dayanmaksızın……….müteakip toplantılara gelmeyenler istifa etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asil üye olarak getirilir.

a. 4
b. 5
c. 3
d. 2

71. Çiftçiler tarafından; Muhtar ve İhtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde icap etmemesine düzenlenecek ceza Aşağıdakilerden hangisidir.

a. I. Derece Usulsüzlük
b. II. Derece Usulsüzlük
c. Özel Usulsüzlük
d. Vergi ziyaı

72. Zirai işletmelerde ekim sayım beyanı hangi ayda ypılır.

a. Ocak
b. Ekim
c. Aralık
d. Kasım

73.Zirai işletmelerde ekim sayım beyanını Adi Ortaklıklarda kim tarafında beyan edilecektir.

a. Tüm ortaklar ayrı ayrı
b. Ortaklardan bir tanesi
c. En çok hisseye sahip olan ortak tarafından
d. Ortaklardan birinin eşi tarafından

74. Beyan varakaları hangi tarihte ilgili vergi dairesine verilir.

a. Beyan süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde
b. Beyan süresini sonunda
c. Beyan süresinin sonunda itibaren 30 gün içinde
d. Kasım ayında

75. GVK na göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin doldurdukları karneyi, vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işlettirme süreleri, işe başladıkları veya değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren ne kadardır.

a. 15 gün
b. 30 gün
c. 1 ay
d. 20 gün

76. Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi ve cezası kimin adına tarh edilir.

a. Diğer ücretli işveren
b. Tarh edilmez
c. İşveren
d. Karneyi tasdikleyen muhtar adına

77. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

a. Vergi karneleri ve bunların ihtiva kayıtlar hiçbir resme ve harca tabi değildir.
b. Tasdik dolayısıyla muhtarların harç almaları caiz değildir.
c. İşverenler ödedikleri vergiler için asıl mükelleflerden rücu edemez
d. GVK na göre indirimden faydalanmak isteyen vergi karnesi almak zorunda değildir.

78. Tebliğ aşağıdakilerden hangisine yapılır.

a. Vakıf ve memat üyelerine
b. Şirket müdürünün eşine
c. Mükellefin komşusuna
d. Mükellefin umumi vekillerine

79. Aşağıdakilerden hangisi VUK nda yer alan tebliğ yöntemlerinden biri değildir.

a. Posta yolu ile tebliğ
b. İlan yoluyla tebliğ
c. Memur eliyle tebliği
d. Özel tebliğ

80. Dairede yapılacak tebligatı ilgilinin kabul etmemesi halinde aşağıda yapılacak yapılacak işlemlerden doğru olanını işaretleyiniz.

a. Tebellüğünden imtina tutanağı düzenlenir.
b. İlanen tebliğ yoluna başvurulur.
c. Tebliğ komşusuna yapılır.
d. Posta vasıtasıyla tebliğ yoluna gidilir.

81. Mükellef 2005 yılına ait GV beyannamesini 10 Nisan 2006 tarihinde vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a. Beyan üzerinde cezasız tarhiyat yapılır.
b. Beyan kabul edilir, usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası kıyaslanarak ağır olan ceza kesilir.
c. Beyan üzerinden cezalı tarhiyat ve Re’sen takdir yapılır.
d. Beyan üzerinden tarhiyat yapılır ve sadece usulsüzlük cezası kesilir

82. Aşağıda belirtilen cezalardan hangisi hem tarhiyat öncesi hem de tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına giren cezalardandır.

a. Özel usulsüzlük
b. Vergi ziyaı cezası
c. Usulsüzlük
d. Kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirakten kesilen vergi ziyaı cezası

83. Uzlaşma ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Tarhiyat sonrası uzlaşmalarda uzlaşma vaki olmadığı takdirde deva açma yoluna gidilebilir.
b. Uzlaşma vaki olduğu takdirde mükellef dava açma yoluna gidemez.
c. Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellefin ödemesi süresi tamamen geçmiş olan vergi ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
d. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep etmiş ancak uzlaşma temin edilmemiş olan bir mükellef tarhiyat sonrası uzlaşmada talep edebilir.

84. Aşağıda yazılı cezaların hangisi tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamındaki cezalardandır.

a. Vergi ziyaı
b. Usulsüzlük
c. Kaçakçılığa iştirak den vergi ziyaı cezası
d. Özel usulsüzlük

85. Uzlaşma talebi, vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır.

a. 15 gün
b. 1 hafta
c. 30 gün
d. 45 gün

86. Uzlaşmaya davet keyfiyeti ile uzlaşma müzakeresinin yapılacağı yer ve tarih uzlaşma muhatabına yazı ile ne zaman bildirilir.

a. Uzlaşma tarihinden en az 7 gün önce
b. Uzlaşma tarihinden en az 15 gün önce
c. Uzlaşma tarihinden en az 30 gün önce
d. Uzlaşma tarihinden en az 3 ay önce

87. Vergi ihbarnamelerinde aşağıda yazılı hallerden hangisinin bulunmaması vesikayı geçersiz kılmaz.

a. Mükellefin adının yazılmamış olması
b. Vergi numarasının yazılmamış olması
c. Vergi mahkemesinde dava açma süresinin yazılmamış olması
d. Verginin miktarının yazılmamış olması

88. Tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük cezasının birlikte işlenmesi halinde aşağıdaki cezalardan hangisi kesilir.

a. Sadece vergi ziyaı cezası kesilir.
b. Vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarında miktar itibariyle fazla olanı kesilir.
c. Vergi ziyaı ve usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.
d. İki kat usulsüzlük cezası ile birlikte vergi ziyaı cezası kesilir.

89. Aşağıdaki belgelerden hangisi VUK yer almamakla birlikte aynı kanunun mük 257. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak kullanımını zorunlu kılmıştır.

a. Günlük müşteri listesi
b. Adisyon
c. Gider pusulası
d. Yolcu listesi

90. Aşağıdaki durumlardan hangisinde II: Derece usulsüzlük cezası kesilir.

a. Vergi ve borç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
b. Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması
c. İşle başlamanın zamanında bildirilmemesi
d. Tasdiki mecburi olan defterlerden birinin tasdik muamelesinin süresinin sonunda başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması

91. Aşağıdakilerden hangisi kesilmiş bulunan cezayı kaldırmaz.

a. Ölüm
b. Mücbir sebep
c. Zamanaşımı
d. Yanılma

92. Aşağıdaki yazılı fiillerin hangisi hakkında II. Derece usulsüzlük cezası kesilir.

a. Vergi ve harç beyannamelerinin kanuni süresinde verilmemiş olması
b. VUK kayıt nizamına uyulmamış olması
c. İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması
d. İşi terk bildiriminin zamanında verilmemiş olması

93. Ceza kesmede zamanaşımına ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Vegi ziyaı cezasında; cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren beş yıl
b. Usulsüzlük cezalarında; usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl
c. Özel usulsüzlük cezalarında; usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl
d. VUK nun 336 maddesi hükmüne göre Vergi Ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek usulsüzlük cezasında;iki yıl içinde kesilmezse ceza zamanaşımına uğrar.

94. Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler VUK da yazılı aşağıdaki cezalardan hangisi ile cezalandırılmazlar.

a. Kaçakçılık
b. Vergi ziyaı cezası
c. Usulsüzlük cezası
d. Özel usulsüzlük cezası

95. Aşağıdakilerden hangisi adına VUK nu hükümlerine göre ceza keilemez.

a. Tüzel kişilik adına
b. Küçük ve kısıtlılar adına
c. Kolektif şirket ortakları adına
d. İşi terk eden gerçek kişi adına

96. VUK göre cezalarla ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Velayet veya vesayet altında bulunanlarda cezanın muhatabı veli veya vasilerdir.
b. Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.
c. Kaçakçılık suçlarında bu fiillere ilişkin öngörülen cezalar tüzel kişilerin kanuni temsilcileri adına hükmolunur.
d. İşlerin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş ise cezanın muhatabı kayyımdır.

97. Aşağıdakilerden hangisi vergi mahremiyetinin istisnalarında değildir.

a. Vergilerin ilanı
b. Vergi levhası asılması
c. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ve kullananların mesleki kuruluşlara bildirilmesi
d. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin sadece görevleri süresince açıklama yapmaması

98. Vergi Ziyaı Cezasında cezayı istilzam eden bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziya uğratılmış olursa ceza ………………………..kesilir.

a. Ceza sadece ziya uğratılan bir vergi için kesilir.
b. Ceza hiçbir surette kesilmez
c. Her vergi bakımından yarı ayrı Vergi Ziyaı kesilir.
d. Birinci vergi için vergi Ziyaı diğerleri için usulsüzlük kesilir.

99. Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı kesilen ve cezası da kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği yılın başından başlayarak, vergi ziyaında………. Usulsüzlükte……………içinde tekrar ceza kesilmesi halinde, vergi ziyaı cezası……………..usulsüzlük cezası……….oranında arttırılarak uygulanır.

a. 5 yıl- 2yıl ; %25-%50
b. 5 yıl -2yıl; %50-%25
c. 2 yıl-5yıl;%50-%25
d. 2 yıl-5yıl;%25-%50

100. “………………………………” mükellefin veya sorumlunu vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

a. Usulsüzlük
b. Pişmanlık
c. Vergi ziyaı
d. Vergi Cezası

101. Kanuni süresi geçtikten sonra verilen KDV beyannamesinde, beyan edilen matrah üzerinden hesaplanan vergiden indirimlerin düşülmesinden sonra ödenmesi gereken KDV bulunmamaktadır. Bu durumda

a. Hesaplanan vergi üzerinde cezalı tarhiyat yapılır.
b. Mahsuplar nedeniyle vergi çıkmadığı için taktire sevk edilir
c. Beyanname aynen kabul edilir vergi salınmaz. Usulsüzlük cezası kesilir.
d. Ceza kesilmez mahsuptan önceki vergi istenir.

102. Gerçek uslu KDV mükellefin defter ve belgelerinin incelenmesi sırasında defter ve belgelerin ihticaca Salih olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonunda 12 ay için ayrı ayrı KDV farkı raporu düzenlenmiştir. Bu durumda

a. Mükellef için 12 ayrı 2 kat 1. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b. Bir adet 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c. Usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası kıyaslanıp miktar itibariyle ağrı olanı kesilecektir.
d. Hiçbiri

103. Mükellef A satmış olduğu mal karşılığında B den olan alacağını 3 sefer yazı ile istemi ama tahsil edememiştir. Daha sonra borçlunun aciz hali mahkemece onanmıştır. A nın alacağı;

a. Değersiz alacaktır
b. Şüpheli alacaktır
c. Vazgeçilen alacaktır
d. Normal alacaktır

104. Mükellefin işyerinde iki ayrı tarihte adisyon düzenlemediği için ayrı ayrı tespit yapılmıştır.

a. İki ayrı 1.derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
b. Usulsüzlük cezalarının yanı sıra uyarma yazısı gönderilecektir.
c. Düzenlenmeyen her adisyon için II. Derecede usulsüzlük cezası kesilecektir.
d. Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

105. Düzeltme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır.

a. Vergi hataları hakkında mahkemeler karar vermişse düzeltme yapılmaz
b. Düzeltme merci Vergi dairesi Müdürüdür
c. Mükellef lehine re’sen düzeltme yapılmaz.
d. Mükelleflerin düzeltme ile ilgili taleplini taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi caizdir.

106. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talebi reddolunanlar şikayet ile nereye müracaat edeceklerdir.

a. Valiliğe
b. Gelir idaresi başkanlığına
c. Vergi dairesi başkanlığına
d. Maliye bakanlığına

107. Aşağıdakilerden hangisinin yoklama yetkisi bulunmamaktadır.

a. Gelir uzmanı
b. Vergi denetmen Yrd
c. Vergi dairesi Müdür Yrd.
d. Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

108. Yoklama ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.

a. Yoklama her zaman yapılabilir
b. Yoklama yapılan şahıs veya yetkili adamı yoksa bilinen adresine yoklama fişinin birinci nüshası 7 gün içinde posta ile gönderilir.
c. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilir.
d. Vergi karnesi olanlar hakkında yapılan yoklamalar bu karneye işlenir.

109. Aşağıdakilerden hangisi yoklama memurunun yetkisinde değildir.

a. Günlük hasılatı tespit etmek
b. ÖKC kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını tespit etmek
c. Vergi kaybının bulunduğu emare teşkil eden defter ve belgeleri tespit etmesi halinde bunları alıkoymak
d. Sevk irsaliyesinin taşıtta bulunmaması hailinde bu belgenin ibrazina kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak.

110. Bilgi vermek görevini yerine getirmeyenlere Aşağıdaki cezalarden hangisi kesilir.

a. Vergi Ziyaı cezası
b. I. Derece usulsüzlük cezası
c. II. Derece usulsüzlük cezası
d. Özel usulsüzlük cezası

111. Aşağıdakilerden hangisinin vergi inceleme yetkisi yoktur.

a. Maliye müfettişleri
b. Hesap uzman yardımcıları
c. Muhasebe müdürü
d. Vergi denetmen yardımcıları

112. Vergi incelemesi ne zaman yapılır.

a. Zamanaşımı süresi içinde
b. Zamanaşımı süresiyle sınırlı olmamak üzere her zaman
c. Tarhiyat tarihinden itibaren 2 yıl içinde
d. Tahakkuk tarihinden itibaren 3 yıl içinde

113. Vergi incelemesi Aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılır.

a. Mükellefin göstereceği yerde
b. Mükellefin ikametgahında
c. Mükellefin işyerinde
d. Vergi dairesinde

114. Arama yapma kararını aşağıdakilerden hangisi verir.

a. Vergi dairesi müdürü
b. Cumhuriyet savcısı
c. Sulh Yargıcı
d. İcra tetkik hakimi

115. Arama ve inceleme amacıyla alıkonan belge ve vesikalar ne kadar bir süre içinde mükellefe iade edilir.

a. 1 ay
b. 2 ay
c. 3 ay
d. 6 ay

116. Aşağıdakilerden hangisi bilgi vermek zorunda değildir.

a. Gerçek kişiler
b. Tüzel kişiler
c. Kamu idare ve müesseseleri
d. Yabancı devlet memurları

117. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit kira bedeli mevcut değilse, VUK göre belirlene vergi değerinin yüzde kaçıdır.

a. 1
b. 5
c. 10
d. 15

118. Aşağıda yazılı iratlardan hangisi menkul sermaye iradı değildir.

a. Her nevi hisse senetlerinin kar payları
b. Her nevi alacak faizi
c. Vergi alacağı
d. Şirket alacağı

119. Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanabilir.

a. İkrazat işleri ile uğraşanlar,
b. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar
c. Tekele tabi maddelerle, akaryakıt satanlar
d. İlan ve reklam işleriyle uğraşanlar

120. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatası değildir.

a. Mevzuda hata
b. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata
c. Verginin mükerrer olması
d. Mükellefiyette hata

121. Vergi hatalarını belirten aşağıdaki sıralamalardan hangisi hesap hatasıdır.

a. Mükellefin şahsında hata
b. Vergi miktarında hata
c. Mükellefiyette hata
d. Vergilendirme ve muafiyet döneminde hata

122. Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınması nasıl bir vergilendirme hatasıdır.

a. Mükellefiyetin şahsında hata
b. Mükellefiyette hata
c. Mevzuda hata
d. Vergilendirme döneminde hata

123. Vergi hatalarının düzeltilmesine kim karar verir.

a. Vergi dairesi müdürü
b. Defterdar
c. Vergi denetmeni
d. Bölge müdürü

124. Birinci sınıf sınıf tüccar olan A, vergiden muaf olan küçük esnaf B ye 5000000 liralik bir mal satmıştır. A nın düzenlemek zorunda olduğu belge Aşağıdakilerden hangisidir.

a. Perakende satış fişi
b. Yazar kasa fişi
c. Fatura
d. Gider pusulası

125. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak ortay çıkan ve defter, kayıt ve belgelere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi, hangi tarhiyat şekline girer.

a. İkmalen vergi tarhına girer
b. İdarece vergi tarhına gire
c. Res’en vergi tarhına girer
d. Tahrire göre vergi tarhına girer.

126. Kanuni süresinde verilen gelir vergisi beyannamesine ek olarak verilen matrah artırıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi üzerine hangi ceza kesilir.

a. 15 gün içinde verilmiş ise ikinci derece usulsüzlük cezası
b. 15 günden sonra verilmiş ise birinci derece usulsüzlük cezası
c. Veriliş süresi dikkate alınmaksızın bir kat usulsüzlük cezası
d. Herhangi bir ceza kesilmez.

127. İdarece yapılacak tarhiyatta vergi, aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak tarh edilir.

a. Takdir komisyonu kararına
b. Mükellef beyannamesine
c. Yoklama fişine
d. Tarh pusulasına

128. Vergi mahkemesi kararına karşı Danıştay’da temyiz süresi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür.

15
30
60
90

129. VUK 376(vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme) maddesine göre ödeme talebinde bulunulması halinde ilk defada vergi ziyaı cezasının ne kadarı indirilir.

a.%90
b.1/3’ü
c.2/3’ü
d.½ ‘si

130. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek olmayanlar hangi seçenekte doğru gösterilmiştir.

I. Basit usule tabi olanlarca alınan, bedeli fatura düzenleme limitinin altında kalan ve iş yerinde tüketilecek malların fatura ile taşınmasında
II.Malların fason işçilik yaptırılmak üzere gönderilmesinde
III. İrsaliyeli fatura ile gönderilen mallarda
IV. Nihai tüketicilerce belgeli olarak alınan ve taşıtılan mallarda
a. I ve II
b. II,III ve IV
c. II ve IV
d. I,III,IV

131. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması durumunda yapılacak tarhiyatın türü nedir.

a.İdarece vergi tarhı
b.İkmalen vergi tarhı
c.Tahrire göre vergi tarhı
d.Re ‘sen vergi tarhı

132. Vergi kanunlarının uygulanması açısından, mükellefin ölümü ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. ölüm halinde gerçek kişi mükellefe ait vergi cezaları düşer
b. Ölüm halinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 4 ay eklenir.
c. Ölüm işi terk hükmündedir.
d. Limited şirket ortaklarında birinin ölümü halinde limited şirket adına kesilen vergi cezaları düşer.

133. Noterlerin ve noterlik görevi ifa ile mükellef olanların ve olanların ve borsa acentelerinin resmi defteri Aşağıdakilerden hangisi

a.Serbest meslek kazanç defteri
b.İşletme hesabı esası defteri
c.Resmi defterler
d.Çiftçi işletme defteri

134. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır.
b. Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur.
c. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz bir hale getirmek yasaktır.
d. Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler ertesi gününe kadar kaydedilir.

135. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a.Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen son ayda defterlerini tasdik ettirmeye mecburdurlar.
b.Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafında tespit edilenler, defterlerini kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıkta çıkma tarihinden başlayarak 15 gün içinde.
Yıl içinde defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,

136. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler hangi ayda defterlerini tasdikini yenilemeye mecburdurlar.
a. Şubat ayı içinde
b. Bu dönemin ilk ayı içinde
c. Mart ayı içinde
d. Mayıs ayı içinde

137. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Ölüm halinde mükellefin ödevleri mirası reddetmemiş mirasçılara geçer.
b. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
c.Tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir.
d.Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla ise tebliğ bunların Hepsine ayrı ayrı yapılmalıdır.

138. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Ölüm halinde vergi cezası düşer
b. Defterler işyerinin, işyeri olmayanlar için ise ikametgâhın bulunduğu yerin noterliği tarafından tasdik olunur.
c. Rayiç bedel; bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.
d. Maliyet bedeli; sadece iktisadi kıymetin satın alma bedelinden oluşur.

139. Aşağıdaki vergilerden hangisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanmaz.

a. Kurumlar vergisi
b. Gelir vergisi
c. Emlak vergisi
d. Motorlu taşıtlar vergisi

140. Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyetleri kalkanların, ikmalen, re ‘sen veya idarece tarh olunan vergileri, tahakkuk tarihinden başlayarak …………. İçinde ödenir.

a. 15 gün
b. 1 ay
c. 3 ay
d. 4 ay

141. I. Hesap Uzmanları
II. Yoklama Memurları
III. Vergi Dairesi Müdürleri
IV. Vergi Denetmenleri.

a. I,II,III
b.I, II,IV
c. II,III ,IV
d. I,III,IV

142. VUK na göre Aşağıdaki durumlardan hangisi doğal afetler nedeniyle yapılacak olan terinin şartıdır.

a. Varlıklarının en az ½’sinin deprem nedeniyle kaybedilmesi
b. Varlıklarının en az 1/3’nün deprem nedeniyle kaybedilmesi
c. Mahsullerin en az ½ 2’sinin sel nedeniyle kaybedilmesi
d. Mahsullerin bir kısmının kuraklık nedeniyle kaybedilmesi

143. Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre vadesi geçmiş olan vergiler, durumun haber verildiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde ödenmelidir.

a. 10 gün
b. 15 gün
c. 30 gün
d. 45 gün

Hiç yorum yok: