Bu Blogda Ara

1 Temmuz 2008 Salı

Vergi Usul (1-80) Sorular

Vergi Usul (1-80) Sorular

Soru -1) Vergi Usul Kanun’u hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?


a) Genel bütçeye giren vergiler
b) Kaldırılan vergi,resim harçlar
c) İl Özel İdarelerine giren vergi,resim, harçlar
d) Gümrük ve Tekel Vergileri
e) Vergi,resim ve harçlara bağlı zamlar

Soru -2) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti ……………….. hariç her türlü delille ispatlanabilir.

**Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.

a) Maddi delil
b) Tanık beyanı
c) Yemin
d)Alıcı ifadeleri
e)Müşteri beyanları

Soru -3) Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olduğu vergi kanunları ile belirlenir.
b) Mükellefler hangi vergi dairesine bağlı olacağını yazılı olarak bildirmek suretiyle kendisi belirler
c) Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olacağını belirler
d) Mükellefler işyeri adresi yoksa ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine mükellefiyet kaydı yaptırırlar
e) Maliye Bakanlığı vergi türleri,meslek ve iş grupları itibariyle mükellflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.


Soru -4) Aşağıdaki yazılı kimselerden hangileri görevleri dolayısıyla vergi mahremiyeti kapsamına girmezler?

a) Vergi memurları
b) Danıştay’da görevli olanlar
c) Bilirkişiler
d) Vergi kanunlarına göre kurulan komisyona iştirak edenler
e) Görevinden ayrılmış olan vergi inceleme elemanları

Soru -5) Vergi mahremiyeti kapsamına giren kimselerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Görevinden ayrılmış bir inceleme elemanı boşandığı eşinin vergi ile ilgili işlerini ücretsiz olsa dahi yapamaz
b) Bölge idare mahkemesi veya Danıştay’da görevli olanlar mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair işlerini yapamazlar
c) Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar üçüncü dereceye (bu derece dahil) kadar olan kan hısımlarının vergi inceleme işleri ile uğraşabilirler
d) Vergi mahkemesinde görevli bulunanlar vekili bulundukları kişilerin vergi ile ilgili işlerini takip edebilirler
e)Vergi işlerinde görevli bilirkişiler kanuni temsilcisi oldukları kişilerin vergi incelemesi ile ilgili işleri ile uğraşabilirler


Soru -6) Vergi Usul Kanunlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet gereklidir.
b) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz
c) Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir
d) Mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz
e) Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir

Soru -7) Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarına göre mücbir sebep hallerinden sayılmamıştır?

a) Kişinin iradesi dışında meydana gelen gaybubetler
b) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan ağır kaza ve hastalık hali
c) Tutukluluk hali
d) Kişinin iradesi ile defter ve belgelerin elden çıkması
e) Yangın,yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler

Soru –8) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Ancak, kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde……………’den aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 15 gün
b) 7 gün
c) 30 gün
d) 10 gün
e) 45 gün

Soru -9) Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu durumda……………………Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Tahsil zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar
b) Tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar
c) Mücbir sebep halinin mükellef tarafından ispatı gerekli değildir
d) İşlemeyen süreler için gecikme faizi uygulanır
e) İşlemeyen sürelerin matrah takdiri için Takdir Komisyonuna başvurulur


Soru -10)Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. Beyazıt Vergi Dairesi’nin (y) vergi numaralı gelir vergisi mükellefi olan Mükellef (X) 03.03.2005 tarihinde vefat ediyor. Bu durumda mükellef (X)’in gelir vergisi beyannamesi kanuni mirasçıları tarafından hangi ayda verilmelidir?


a) Mart
b) Temmuz
c) Mayıs
d) Nisan
e)Haziran

Soru -11) Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine ne denir?

a) Tahakkuk
b) Tahsil
c) Tebliğ
d)Matrah
e)Hasılat

Soru -12)Vergi Usul Kanun’u hükümlerine göre sürelerle ilgili ifadelerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


a)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günü takib eden günün tatil saatinde biter
b) Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz
c) Resmi tatil günleri süreye dahildir
d)Süre hafta veya ay olarak belli edilebilir
e) Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.

Soru -13)Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içerisinde yerine getirmeyecek olanlara, kanuni sürenin …………..., kanuni sürenin bir aydan az olması halinde ……………. geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilir.

***Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısımlara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

a) bir katını, üç ayı
b) iki katını, bir ayı
c) üç katını, üç ayı
d) bir katını, bir ayı
e) bir katını, otuz günüSoru -14)
I. Hesap uzmanları
II. Yoklama memurları
III. Vergi dairesi müdürleri
IV. Vergi denetmenleri

***Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler?

a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I,II, III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, III ve IV


Soru -15)Aşağıdaki vergilerin hangisinde VUK.nun 371.maddesi hükümleri (pişmanlık ve ıslah) uygulanmaz?


a) Emlak vergisi
b) Stopaj gelir vergisi
c) Kurumlar vergisi
d) Motorlu taşıtlar vergisi
e) Taşıt alım vergisi

Soru-16)Mükellef (X), 2005 yılına ait kazancını 2006 yılında beyan etmemiştir. Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar.


a) 01.01.2011
b) 31.12.2011
c) 01.01.2012
d) 31.12.2010
e) 31.12.2009

Soru-17)Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi in­celeme elemanın raporu üzerine vergi da­iresi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir?

a)İkmalen tarh
b)Re sen vergi tarhı
c) Beyan üzerine tarhd) Götürü usulde tarh
e) İdarece tarh

Soru-18) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?


a) Vergi sorumlusu
b) Kanuni temsilci
c) İradi temsilci
d) Vergi mükellefi
e) Fiili mükellef

Soru-19) Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler,cezanın kesinleştiği tarihi izleyen, yılın başından itibaren kaç yıl içinde aynı suçu işlerlerse cezaları artırılır?

a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

Soru-20)Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir?


a) Beyan üzerinde tarh
b) İkmalen tarh
c) Düzeltme yoluyla tarh
d) Re sen tarh
e) Zorunlu tarh

Soru-21) Vergi mükelleflîği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Vergi mükellefi, kanuni mükellef ve aracı mükellef olmaküzere ikiye ayrılır.
b) Vergi mükellefi, adına vergi borcu düşen kişidir.
c)Vergi mükellefiyeti kişiye bağlıdır.
d)Vergi mükellefiyeti özel sözleşme ile devredilemez.
e) Sadece gerçek kişiler vergi mükellefi olabilirler

Soru-22)Aşağıda yazılı mükelleflerden hangisi işe başlama keyfiyetlerini vergi dairesine bildirmeye mecbur değildir ?


a) Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;
b) Serbest meslek erbabı;
c) Kurumlar vergisi mükellefleri;
d) Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları;
e) Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler

Soru-24)Tüccarlar için aşağıdaki hallerden hangisi “İşe başlama"yı göstermez?


a) Bir iş yeri açmak
b) İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;
c) Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
d) İş yeri açılmamış olsa bile tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması
e)İş yeri açılmamış olsa bile emtea mübayaa edilirse,

Soru-25)Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden hangisi "İşe başlama"yı göstermez?


a) Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;
b) Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;
c) Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;
d) Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak
e) Mesleki faaliyette bulunmasa da, mesleki teşekküllere kaydolmak

Soru-26) VUK ‘daki bildirimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?"

a) Sözle bildirim yapmak hiçbir durumda caiz değildir,
b)Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlandığı halin vuku tarihinden başlıyarak iki ay içinde,
c) Tüm bildirmelerin yazılı olması esastır,
d) Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir,
e)Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde,

Soru-27) Mükellefler VUK’na göre tutacakları defterler için aşağıda yazılı olan hangi maksat uygun düşmez?


a) Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tesbit etmek;
b)Mükellefin vergi karşısındaki durumunu diğer mükelleflerin hesapları üzerinden kontrol etmek ve incelemek;
c) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek;
d) Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;
e) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

Soru-28)Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. derece usulsüzlüğe girmez?

a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
b) Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
c) Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
d) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
e)İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;

Soru-29) Damga Resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi dairesi aşağıdakilerden hangisidir?


a)Bu durumda vergi cezasını kesecek daireyi Maliye Bakanlığı belli eder,
b) Mükellefin oturduğu evin bulunduğu yerdeki vergi dairesi
c) Mükellefin işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi
d) İşlemin olduğu yerdeki vergi dairesi
e) Herhangi bir vergi dairesi

Soru-30)Vergi cezalarıyla ilgili ödeme zamanlarından hangisi doğrudur?


a) Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak 30 gün içinde ödenir.
b) Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak iki ay içinde ödenir.
c) Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak 15 gün içinde ödenir.
d)Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak bir ay içinde ödenir.
e) Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak 30 gün içinde ödenir.


Soru-31)Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi vergi ziyaı cezası kesilmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek değildir?


a) Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şart değildir.)
b) Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması;
c) Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması;
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi;
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödenmenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.

Soru-32)Vergi mahkemesinde dava açabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a) Verginin tarh edilmesi
b) Cezanın kesilmesi
c) Tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması
d) Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış olması,
e) Mükellefin vergi borcunu beyan etmiş olması


Soru-33)Aşağıdakilerden hangisi “Vergilendirme Hataları”ndan değildir.

a)Vergi miktarında hata
b)Yükümlülükte Hata
c)Konuda Hata
d)Vergilendirme Ve Muafiyet Döneminde Hata
e)Yükümlü Kişide Hata

Soru-34)Vergi yargısında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


a) Mükellef hangi yerde dava açarsa, dava açılan yerdeki mahkeme
b) Mükellefin oturduğu evin bulunduğu bulunduğu yer mahkemesi
c) Mükellefin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi
d) Vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesi
e) Herhangi bir vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesi


Soru-35)Aşağıdakilerden hangisi vergi mahremiyetine dahil değildir?


a)Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
b) Mali müşavirler
c) Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;
d) Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
e) Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler;

Soru-36) Aşağıdakilerden hangi durum “vergi mahremiyetinin istisnaları” na girmez?


a) Vergilerin ilanı
b) Vergi levhası
c) Vergi inceleme elemanlarınca bankalardan istenen mükellefe ait hesaplar
d)Kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına neden olanların basın ve TRT yoluyla açıklanması
e)Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananların mesleki kuruluşlara bildirilmesi

Soru-37)Aşağıdaki kimselerden hangisi vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili birimlere bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecbur değildir?


a)Bilumum mülkiye amirleri,
b)Banka çalışanları ve amirleri
c)belediye başkanları,
d)Köy muhtarları
e)Kamu müesseseleri

Soru-38)Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişilerden hangisi VUK esaslarına göre defter
tutmaya mecbur değildir?a) Ticaret ve sanat erbabı
b) Ticaret şirketleri
c) Serbest meslek erbabı
d) Çiftçiler
e) Dernek ve vakıflara ait işletmeler


Soru-39)Aşağıdaki defterlerden hangisinin VUK’a göre hükmü yoktur?

a)Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri
b)İşletme Hesabı defteri
c)Günlük Kasa Defteri
d) İmalat Defteri
e) Envanter defteri

Soru-40)Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye de temsil eden şube veya acentaları bir ……………. tutmaya ve bu deftere Türkiye de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince ………….. tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


a)Hasılat defteri
b)Yevmiye defteri;
c) Serbest Meslek Kazanç Defteri
d) Nakliyat defteri
e) Envanter defteri

Soru-41)Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentelerinin resmi defteri ………………. yerine geçer.
Yukarıda noktalı işaretlerle belirtilmiş kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?a) Defter-i Kebir
b)İşletme Hesabı defteri
c)Günlük Kasa Defteri
d)Yevmiye defteri
e)Kazanç defteri

Soru-42)Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların kaç günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

a) 5 b) 7 c) 10 d) 15 e) 45

Soru-43)
Aşağıda yazılı defterlerin hangileri VUK esaslarına göre tasdik ettirilmesi mecburi değildir?


a) İşletme defteri;
b)Çiftçi işletme defteri;
c)İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri;
d) Nakliyat Vergisi defteri
e) Kambiyo Senetleri Defteri

Soru-44)
VUK’da yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;
d) Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak otuz gün içinde;
e) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Soru-45)
Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malumatı tarih sırasıyla, üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna tevdi ederler. Aşağıdakilerden hangisi tasdik makamının verdiği malumatlardan değildir?


a) Tasdik numarası ve tarihi;
b) Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı);
c) Defterin içeriği
d) Defterin hangi yıl için tasdik edildiği;
e) Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi.

Soru-46)
VUK hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaları için hangi şartlar gerekir?


a) Hiçbir şart gerekmez, her zaman müşterek ve müteselsil kabul edilirler
b) İmza ve tasdik raporunun meslek sahibinin işyerinde düzenlenmesi gerekir
c) İmza ve tasdik raporunun ilgili işyerinde düzenlenmesi gerekir
d) Her durumda sorumluluk takip eden takvim yılın başından sonuna kadar geçerlidir
e) İmza ve tasdik raporunun sonuçlarından meslek sahibinin sorumlu tutulabilmesi için kendisinin veya yetki verdiği kimse tarafından yapılması yeterlidir.

Soru-47)
Sevk irsaliyesi ile ilgili olarak aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur.


a)Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları, bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde, sevk irsaliyesi düzenlenir ve aranır
b)Malı satan kişi, şayet malı kendisi taşıyor ve taşıttırıyorsa, malı alan kişinin nihai tüketici olup olmadığına veya malı tüketim maksadıyla satın alıp almadığına, perakende satış fişi veya fatura düzenleyip düzenlemediğine bakmadan sevk irsaliyesini düzenlemesine gerek yoktur
c) Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, yemek, ekmek gibi) ufak hacimli ve değeri 440 milyon lirayı aşmayan malları taşımaları veya taşıttırmaları halinde bu mallara ait faturanın taşıma esnasında taşıtta bulundurulması ve faturanın üzerine “Bu mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmemiştir” şerhinin verilmiş bulunması durumunda sevk irsaliyesi aranmayacaktır
d) Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla önceden tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkanı tanınan mükelleflerin, faturayı anında düzenlemeyip daha sonra on günlük süre içinde düzenlemek istemeleri halinde, belirtilen kolaylıktan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır
e)Vergiden muaf esnaftan, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler tarafından satın alınan malın alıcı tarafından taşınmasında ise sevk irsaliyesinin alıcı tarafından düzenlenmesine gerek yoktur
Soru-48)
Faturanın düzenlenmesinde uygulanan kaidelerden hangisi yanlıştır.a) Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
b) Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
c) Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
d) Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
e) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Soru-49)
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, sattıkları emtia veya yaptıkları işler için aşağıdakilerden hangilerine fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetinde değildir?


a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara
b) Serbest meslek erbabına
c) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
d) Defter tutmak mecburiyetinde olmayan çiftçilere
e) Vergiden muaf esnafa

Soru-50)
Aşağıdaki mükelleflerden hangileri, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur değildir?


a)Birinci sınıf tüccarlar
b)Kazancı basit usulde tespit edilenler
c)Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler
d) Serbest meslek erbabı
e)İkinci sınıf tüccarlar


Soru-51)Aşağıdakilerden hangisi perakende satış vesikalarından biri değildir?

a) Perakende satış fişleri
b) Tiyatro ve sinema giriş biletleri
c) Yolcu taşıma biletleri
d) Makineli kasaların kayıt ruloları
e) Ambar tesellüm fişleri
Soru-52)
Aşağıdaki mükellef türlerinden hangisi, alış veya satış faturalarından her biri için KDV hariç 30.000 YTL’ yi geçtiği durumda, bu faturayı Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda Ba ve Bs formlarıyla bildirmek zorundadır?


a)Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
b)Kazancı bilanço usulunde tespit edilenler
c)Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler
d) Serbest meslek erbabı
e) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
Soru-53)
Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesine ne denir?


a) Elektronik kayıt
b) Elektronik bilgi
c)Elektronik belge
d) Elektronik dosya
e) Elektronik veri
Soru-54)
Aşağıda yazılı olanlardan hangisi vergi karnesi almaya mecbur değillerdir?
a) Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;
b) Vergi Usul Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;
c) Gelir Vergisi Kanununun 34 inci maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar
d) Kazançları basit usulde tespit olunanlar
e)Defter tutmak mecburiyetinde olmayan çiftçiler


Soru-55)
VUK’a göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak ne kadar süre muhafaza etmeye mecburdurlar?


a) 1 yıl b) 3 yıl c) 10 yıl d) 5 yıl e) 7 yıl

Soru-56)
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir Kurumlar Vergisi mükellefinin beyannamesini kanuni süresinde vermemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) Beyannamenin verilmemesi İkmalen Takdir nedenidir, Dönem matrahları ikmalen takdir edilecek ve cezalı tarhiyat yapılacaktır.
b) Beyannamenin verilmemesi Re’sen Takdir nedenidir, Dönem matrahları Re’sen takdir edilecek ve cezalı tarhiyat yapılacaktır.
c) Beyannamenin verilmemesi Re’sen Takdir nedenidir, Dönem matrahları Re’sen takdir edilerek cezalı tarhiyat yapılacak, aynı zamanda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası miktar itibariyle cezalı yapılan tarhiyatla karşılaştırılarak miktar olarak ağır olanı kesilecektir.
d) Beyannamenin verilmemesi Re’sen Takdir nedenidir, Dönem matrahları Re’sen takdir edilerek cezalı tarhiyat yapılacak , aynı zamanda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) Beyannamenin verilmemesi İkmalen Takdir nedenidir, Dönem matrahları İkmalen takdir edilerek cezalı tarhiyat yapılacak, aynı zamanda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası miktar itibariyle cezalı yapılan tarhiyatla karşılaştırılarak miktar olarak ağır olanı kesilecektir.

Soru-57)
Tüketiciye Gıda mamülleri satan 1. sınıf kurumlar vergisi mükellefi bir işletmenin belge düzenine uymayarak bir kısım satışlarını beyan dışı bırakması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve vergi ziyaı cezası istenecektir.
b)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Katma Değer Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve vergi ziyaı cezası istenecektir.
c)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergilerine ilişkin Tarhiyatlar yapılarak vergi ziyaı cezası sadece miktar olarak en ağırı itibariyle istenecektir.
d) Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve sadece özel usulsüzlük cezası istenecektir.
e)Beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tarhiyatı yapılacak ve her bir vergi türleri itibariyle ayrı vergi ziyaı cezası istenecektir.

Soru-58)
1. Sınıf bir gelir vergisi mükellefinin işe başlamasını işe başladıktan 32 gün sonra bildirmesi ve yasal defter tasdiklerini aynı süre içerisinde yaptırması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a. Herhangi bir cezai işlem tesis edilmeyecektir.
b. Bu fiiller için Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.
c. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi nedeni ile 1. derece Usulsüzlük cezası ve defter tasdiklerinin zamanında yaptırılmaması nedeni 2. derece usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilecektir.
d. İşe başlamanın zamanında bildirlmemesi nedeni ile 1. derece Usulsüzlük cezası ve defter tasdiklerinin zamanında yaptırılmaması nedeni ile yine 1. derece usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilecektir.
e. Vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Soru-59)
Bir vergi mükellefinin zamanında beyanda bulunmaması ancak zamanında ödeme yapması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a)Vergi zamanında ödendiğinden ortada bir vergi ziyaı söz konusu olmayacaktır. Herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır
b) Vergi zamanında ödense dahi beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda ortada vergi ziyaı söz konusu olmuştur. Vergi ziyaı cezası ve 1. derece usulsüzlük cezası miktar olarak en ağırı itibariyle kesilecektir.
c) Vergi zamanında ödendiğinden ortada bir vergi ziyaı söz konusu olmayacaktır. Ancak 1. derece usulsüzlük cezası kesilmesi ile yetinilecektir.
d)Vergi zamanında ödense dahi beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda ortada vergi ziyaı söz konusu olmuştur. Vergi ziyaı cezası kesilecektir.
e)Vergi zamanında ödendiğinden ortada bir vergi ziyaı söz konusu olmayacaktır. Ancak 2. derece usulsüzlük cezası kesilmesi ile yetinilecektir.

Soru-60)
VUK kanununa göre tutulması gereken herhangi bir defterin tutulmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) 1. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
d) 1. Derece usulsüzlük cezası 2 kat kesilecektir.
e) Vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Soru-61
Vergi cezalarını kesmeye yetkili vergi dairesi aşağıdakilerden hangisidir.


a) Olayın işlendiği yer vergi dairesi
b) Mükellefin Gelir/Kurumlar vergisi yönlerinden bağlı bulunduğu yer vergi dairesi
c) Mükellefin vergi bakımından bağlı olduğu vergi dairesi
d) Maliye Bakanlığınca Belirlenen Vergi Daireleri
e) Hepsi

Soru-62)
Bir Gelir Vergisi Mükellefinin Vergi ziyaına yol açan bir olayı işlemesi ve bunun üzerine hakkında vergi farkı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi ancak mükellefin ölümü üzerinde mirasçılar tarafından işe devam olunması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) Mirasçılardan vergi farkı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
b) Mirasçılardan sadece vergi farkı istenecektir.
c) Mirasçılardan vergi farkı hariç vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecetir
d) Mirasçılardan Vergi farkı ve özel usulsüzlük cezası istenecektir.
e) Mirasçılardan sadece özel usulsüzlük cezası istenecektir.

Soru-63)
Bir mükellefin pişmanlık ve ıslah müesesesinden yararlanması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) Mükelleften vergi farkı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
b) Mükelleften vergi farkı hariç vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası istenecektir
c) Mükelleften sadece vergi farkı istenecektir.
d) Mükelleften vergi farkı ve özel usulsüzlük cezası istenecektir.
e)Mirasçılardan sadece özel usulsüzlük cezası istenecektir.

Soru-64)
Bir mükellefin vergi ziyaına yol açan fiili aynı zamanda 359. madde de öngörülen kaçakçılık fiilini de oluşturuyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır.

a) Vergi zıyaı cezası tek kat olarak kesilecektir.
b) Vergi zıyaı cezası çift kat olarak kesilecektir.
c) Vergi zıyaı cezası üç kat olarak kesilecektir.
d) Vergi zıyaı cezası dört kat olarak kesilecektir.
e) Vergi ziyaı %50 olarak kesilecektir.

Soru-65)
Bir mükellefin bir ticari mal hareketine ilişkin satış faturasını ibraz edip irsaliyesini ibraz edememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Soru-66)
Bir mükellefin hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden gönderilen ihbarnameyi aldıktan 16. gün sonra ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/3’ü müteakiben ¼’ü, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ½’si
b) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/3’ü müteakiben ¼’ü, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/3’ü
c) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/2’si müteakiben 1/3’ü , usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/3’ü
d) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/2’si müteakiben 1/3’ü , usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/3’ü müteakiben ¼’ü
e) Vergi ziyaı cezasında 1. defa 1/3’ü müteakiben ¼’ü, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 1/4’ü

Soru-67)
Bir mükellef işe başladıktan 14 gün sonra defterlerini tasdik ettirmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecektir

Soru-68)
Vergi Karnesinin süresinin sonundan başlayarak 10 gün geçtikten sonra alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a)1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecektir

Soru-69)
Bir mükelleften yapılan bir vergi incelemesine istinaden defter ve belgeleri istenilmiş, ancak ibraz etmemiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen, defter tutup tutmadığı , belge bastırıp bastırmadığına ilişkin bilgiler edinilememiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusudur, Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
b) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusu değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusudur, Savcılığa suç duyurusunda bulunulmayacaktır.
d) VUK 359. madde öngörülen gizleme fiili söz konusu değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmayacaktır.
e) Hiçbiri

Soru-70)
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmelerine aşağıdakilerden hangisi uygulanacaktır?


a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
e) 1.derece usulsüzlük cezası iki kat kesilecektir.

Soru-71)
Usulsüzlük cezalarında zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl
b) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 5 yıl
c) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere 2 yıl
d) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere 5 yıl
e) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 1 yıl

Soru-72)
Vergi ziyaı ile usulsüzlük cezası miktar olarak karşılaştırılıp miktar olarak usulsüzlük cezası kesilecekse zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl
b) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 5 yıl
c) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere dahil olmak üzere 2 yıl
d) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere dahil olmak üzere 5 yıl
e) Usulsüzlüğün yapıldığı yıl dahil olmak üzere 3 yıl

Soru-73)
Bir gelir vergisi mükellefinin adres değişikliğini zamanda bildirmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


a) 1.derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
c) Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır.
d) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir
e) 2. derece 2.kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Soru-74)
Bir mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesini Kanuni süre geçtikten ancak Vergi incelenmesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce vergi dairesine vermesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır?


a) Vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
b) Vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir
c) Vergi ziyaı cezası %50 oranında artı 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
d) Vergi ziyaı cezası %50 oranındaki miktarı ile 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası miktarı karşılaştırılacak ve miktar olarak en ağırı kesilecektir.
e) Vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 2. derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir

75,76. SORULARDA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMA DİKKATE ALINARAK YAPILACAKTIR.
Mükellef (X)’in 2003 t.yılı yasal defter ve belgelerinin 2004 t.yılında incelenmesi sonucunda 2003 hesap dönemi için 100.000-YTL Kurumlar Vergisi tarhiyatı önerilmiştir. İnceleme raporu 28.09.2004 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına girmiş, 03.10.2004 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.
Soru-75)


Mükellef (X) adına tarhı önerilen Kurumlar Vergisi için “gecikme faizi” hangi tarihler arasında hesaplanmalıdır?

a) 01.01.2004-28.09.2004
b) 28.09.2004-03.10.2004
c) 15.04.2004-30.04.2004
d) 30.04.2004-28.09.2004
e) 30.04.2004-02.11.2004

Soru-76)
Mükellef (X) adına tarh edilen bu vergiyi hangi tarihte vergi dairesine ödemelidir?


a) 02.11.2004
b) 15.11.2004
c) 01.12.2004
d) 02.12.2004
e) 31.12.2004

Soru-77)
Aşağıdaki durumlardan hangisinde vergi alacağı ortadan kalkmaz?a) Ödeme
b) Tahakkuktan vazgeçme
c) Ölüm
d) Zamanaşımı
e) Terkin

Soru-78)
Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını ortadan kaldıran durumlardan değildir?


a) Pişmanlık ve ıslah
b) Ölüm
c) Mücbir Sebebler
d) Zamanaşımı
e) Hükümlülük hali

Soru-79)
VUK. hükümlerine göre tebliğ aşağıdaki kişilerden hangisine yapılmaz?
a) Mükellefin 18 yaşından büyük akrabalarına
b) Mükellefin umumi vekil tayin ettiği kişilere
c) Mükellefin ikametgah adresinde bulunanlara
d) Mükellefin işyerinde bulunan işçisine
e) Tüzel kişiyi idare eden müdüre


Soru-80)
VUK. hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisi bilinen adreslerden değildir?


a) Yoklama fişinde tespit edilen adresler
b) İşi bırakmada bildirilen adresler
c) Bina ve arazilerde vergilerinde belediyeler tarafından tespit edilen adresler
d)Adres değişikliğinde bildirilen adresler
e) Dava açma dilekçelerinde gösterilen adresler

Hiç yorum yok: