Bu Blogda Ara

13 Aralık 2008 Cumartesi

VERGİ UYGULAMALARI_Çözümlü Sorular

VERGİ UYGULAMALARI

1. Anayasaya göre Bakanlar Kurulununn vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar


2. Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir.


3. Kendisi mükellef olmadığı halde, mükellefle ilişkisi nedeniyle verginin hesaplanarak kesilmesi ve ödenmesi ve buna ilişkin biçimsel ödevlerin yerine getirilmesi açısından vergi idaresine karşı muhatap olan kişiye Vergi sorumlusu denir.

4. Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan usulü, Götürü usulü, İdarece takdir usulü, Karineler usulü

5. Mesleki bir teşekküle kaydolunması tüccar bakımından işe başlamanın unsurlarındandır.

6. Kolektif bir şirketin yıllık faaliyet bildiriminde yer alanlar: En yüksek nakit girişi, Gelir tablosu bilgileri, En yüksek nakit çıkışı, Bilanço bilgileri


7. Borsa ajanlarının, Borsa acentelerinin, Gümrük komisyoncularının, Noterlerin kazancı serbest meslek kazancıdır.

8. Tüccarlar, faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsa dahi, yıllık beyanname vermek zorundadır.

9. 15.07.1997 tarihinde tasfiyeye giren ve 25.03.2000 tarihinde tasfiyesi sonuçlanan bir şirketin kurumlar vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır.

10. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları, konserve alımları, giyecek alımları dikkate alınır.


11. Hisselerin vergisiz olarak devri bakımından Anonim şirket ortakları diğerlerine göre daha avantajlıdır.


12. Bir işletmenin çeşitli şubeleri aynı numaralı fatura kullanmak isterlerse, Faturalara bölümlerin ayrı ayrı isimlerin yazılması veya özel işaretler konulması zorunludur.


13. İktisadi varlıklar, normal kullanma sürelerinden çok önce yıpranma ve yok olma gibi tehlikelerle karşı karşıya bulunuyorsa Fevkalade amortisman usulü uygulanır.

14. Uralaltay Anonim Şirketinin 31.12.1999 tarihinde 20 milyar TL'lik alacağının icra aşamasında olduğu ve henüz tahsil edilemediği görülmüştür. Buna göre şirketin yapması gereken işlem : Şüpheli alacak karşılığı ayrılmalıdır.

15. Avukatın milletvekilinden vekalet ücreti tahsil etmesi katma değer vergisine tabidir.


16. Almanya'da ikamet eden mükellef A'nın babası, 01.02.1999 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.Buna göre A'nın en geç hangi tarihe kadar veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermesi gerekir.


17.Yapı kooperatiflerinin sahip oldukları hizmet binalarının bina vergisinden muaf tutulmasının koşulu Kiraya verilmemesidir.

18. Eğlence vergisinin mükellefi Eğlence yerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.


19. 80 milyon TL'ye sattığı bir müzik seti için fatura düzenlemediği tespit edilen bir tacire kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının miktarı 8 milyon TL'dir.


20. 21.01.1999 tarihinden itibaren Vergi ziyaı cezası uzlaşmaya konu olamaz.


21. Vergi hatalarını ortaya çıkarma yolları: İlgili memurun hatayı bulması, Üst memurların yaptıkları incelemeler, Teftiş, Vergi incelemesi


22. Genel bütçeye dahil vergi hatalarının düzeltilmesinde şikayet yoluyla başvuru Maliye Bakanlığına yapılıri.

23. Doğal afetler nedeniyle vergi borcunu terkin etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.24. Bakanlar Kurulunun vergi konusunda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin olmamasının nedeni: Vergi ödevine ilişkin Anayasa hükmü, Anayasanın siyasi haklar ve ödevler bölümünde yer almıştır. Siyasi haklar ve ödevler konusunda KHK çıkartılamayacağından vergi konusunda da KHK çıkartılamaz.

25. Danıştay, Bakanlar Kurulu kararlarını yürürlükten kaldırabilme yetkisine sahiptir.


26.Mükelleflerin ödevleri: Bildirim, Defter tutma, Belgeleri saklama, Beyanname verme

27. Vergi tarhı şekilleri: İkmalen, Beyannameye dayanan, Re'sen, Verginin idarece tarhın

28.Ocak-Mart ayları için belirlenen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergi en geç 15 Mayısta ödenir.n

29. Şahıs şirketlerinin yapmak zorunda olduğu günlük işlemlerden biri Belge verilip alınmasıdır.


30. Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme yöntemleri: Klasik sistem, Ayrı oranlar sistemi, Bütünleştirilmiş sistem, Vergi alacağı sistemi

31. X Tüketim Kooperatifinin 1999 yılıkazancı100 milyar TL’dir. Kooperatifin 1999 yılı satışları toplamı 500 milyar TL, ortaklara yapılan toplam satış 300 milyar TL, ortaklara gıda ve giyecek satışı ise 50 milyar TL olduğuna göre bu kooperatifin yararlanacağı risturn istisnası10 milyar TL'dir.

32. Şahıs şirketlerinin, kuruluş anındaki ortaklık sözleşmesini onaylama yetkisi Notere aittir.


33. Kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre artık tahsiline imkan kalmayan alacaklara Değersiz alacaklar denir.

34. İmtiyazlı şirketler yeniden değerlemeden yararlanamaz.


35. Bir anonim şirket, bilançosunda kayıtlı bir gayri menkulünü yıllığı20 milyar TL’den kiraya vermiş ve 1999 yılında 1999,2000,2001 yıllarına ilişkin 60 milyar TL kira bedelini peşin olarak tahsil etmiştir. Buna göre söz konusu şirketin, 1999 yılı kar zarar hesabında gelir olarak göstereceği miktar 20 milyar TL'dir.

36.İşçinin evini satışı Katma değer vergisinin konusuna girmez.

37. Emlak vergisine ilişkin tahsil işlemleri Belediyeler tarafından yapılır.n

38. Eğlence vergisinin mükellefi Eğlence yerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.n

39. 500 milyon TL’lik bir satış faturasını düzenlemediği saptanan tacire kesilecek özel usulsüzlük cezasının miktarı50 000 000 TL'dir.


40. Uzlaşma istemi, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren başlayarak en çok 30 gün içinde yapılmalıdır.
n

41.Vergilendirme hataları:Mükellefiyette hata, Konuda hata, Mükellefin şahsında hata, Muafiyet döneminde hata

42. Aynı yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlayan organ Bölge İdare Mahkemesi'dir.

43.Doğal afetler nedeniyle vergi borcunu terkin etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.

44.Devlete bir yük getiren uluslararası vergi anlaşmalarının yürürlüğe konması Kanun ile kabulüne bağlıdır.

45.Vergi Usul Kanununda "Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olmasının mükellefiyet ve sorumluluğu kaldıramayacağının " hükme bağlanmasının nedeni Vergi adaletinin gerçekleştirilmesidir.


46.Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan defterlerin ve belgelerin ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.


47.Serbest meslek kazancının özellikleri: Ticari mahiyetinin olmaması, İlmi bilgiye dayanması, Devamlı olarak yapılması, Bir işverene bağlı olunmaması

48.Kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketlerinin indirebileceği giderlerden biri Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleridir.

49.Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında Dayanıklı tüketim malı alımları dikkate alınmaz.n

50.Fatura , malın teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmelidir.n

51. Kazai bir hükme veya kanaat getirici bir belgeye göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar hakkında mükelleflerce yapılacak işlem: Değersiz alacak kabul edilerek, kayıtlı değerleriyle zarara geçirilerek yok edilir.

52.Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde Toptan eşya fiyatları endeksindeki ortalama artış ölçüt olarak alınır.

53.Veraset ve intikal vergisinin matrahından indirilebilecek borç veya masraflar: Murisin belgeye dayalı borçları, Cenazenin teçhiz ve defni için yapılan masraflar, Murisin vergi borçları, Yabancı ülkelerde ödenen veraset ve intikal vergisi

54.Hak sahibine, başkasına ait bir şeyin üzerinden faydalanma ve kullanma hakkı sağlayan ayni haklara intifa hakkı denir.n

55.Belediyelerin vergi gelirleri: İlan ve reklam, Eğlence, Yangın sigortası, Haberleşme vergisi

56.Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması, ikinci derecede usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerden biridir.

57. İkmalen tarha göre yapılan tarhiyatta uzlaşma talep edilebilir.n

58.Vergi ziyaı suçunun unsurları gerçekleşmeden ceza kesilmesi bir vergi hatası değildir.n

59. Vergi yargı kararlarının uygulanma süresi 30 günü geçemez.n

60.Vergi Hukuku'nun yürütme organından doğan kaynakları arasında yer alanlar: Tüzükler, Yönetmelikler, Özelgeler, Genelgeler

61.Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir.n

62.Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan, Götürü, İdarece takdir, Karineler usulün

63. Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.n

64.Şahıs şirketlerinin tasfiyesinde, sınırsız sorumluluk Zamanaşımı süresi sonuna kadar devam eder.n

65.Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme yöntemleri: Klasik, Ayrı oranlar, Bütünleştirilmiş, Vergi alacağı sistemi


66.Bir takım özellikleri nedeniyle bazı işletmelerin takvim yılından farklı, özel hesap dönemleri uygulayabilmeleri için Maliye Bakanlığının iznini almaları gerekir.
67.Emlak Vergisi Kanunu'na göre, idarenin verdiği ek süreye rağmen beyanname verilmemesi durumunda Vergi idarece tarh olunur.

68.Gayri menkullerin ivazsız olarak intikalinde vergiyi doğuran olay Tapuya tescil ettirildiği tarihte ortaya çıkar.


69. Belediyelerin tahsil ettiği harçlar: Bina inşaat harcı, Kaynak suları harcı, İşgal harcı, Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
n

70.Danıştay, bir yüksek idare mahkemesi olmasının yanında danışma ve inceleme merciidir.n

71.Vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı 31.01.2002 tarihinden itibaren %7 olarak uygulanmaktadır.n


1.) Aşağıdakilerden hangisi kooperatif kuramaz?

A) Gerçek kişiler

B) Dernekler

C) Vakıflar

D) Sermaye şirketleri

E) Belediyeler

AÇIKLAMA: Sermaye şirketleri kooperatif kuramazlar.

2.) Bir kooperatifin kurumlar vergisinden muaf olabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisini taşıması gerekmez?

A) Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmayacağının ana sözleşmelerinde belirtilmiş olması

B) Yalnız ortaklarla iş görüşülmesi

C) Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi

D) İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması

E) Üye sayısının en az 100 olması

AÇIKLAMA: Üye sayısının en az 100 olması gibi bir koşul gerekmez.

3.) Kooperatiflerde gelir gider farkının bir kısmının kooperatiflerle yaptıkları işlem hacmine göre ortaklara geri verilmesine ne ad verilmektedir?

A) İştirak kazancı

B) Emisyon primi

C) Risturn

D) Rüçhan hakkı

E) Kâr payı

AÇIKLAMA: Bu işleme risturn adı verilmektedir.

4.) Kooperatif ortaklarının kooperatiflerden elde ettikleri kâr payı gelir vergisi kanununa göre aşağıdaki kazançlardan hangisidir?

A) Ticari kazanç

B) Zirai kazanç

C) Ücret

D) Menkul sermaye iradı

E) Diğer kazanç ve irat

AÇIKLAMA: Menkul sermaye iradidir.

5.) Bir kooperatif kurabilmek için en az kaç ortağın bir araya gelmesi gerekir?

A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

AÇIKLAMA: En az 7 ortağın bir araya gelmesi gerekir.

6.) Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Emek alımları

B) Et ürünleri alımları

C) Dayanıklı tüketim malı alımları

D) Konserve alımları

E) Giyecek alımları

AÇIKLAMA: Dayanıklılık tüketim malları istisna dışıdır.

7.) Yapı kooperatiflerinin sahip oldukları hizmet binalarının bina vergisinden muaf tutulmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üyelere ait bağımsız bölümlerle aynı blok içersinde olması

B) Kooperatif üyelerinin memur olması

C) Değerinin 2 milyar TL den fazla olmaması

D) Kiraya verilmemesi

E) Alanının 15 metrekareyi geçmemesi

AÇIKLAMA: Koşul kiraya verilmemesidir.

8.) Kooperatiflerin sermayeleri en az ne kadar olmadır?

A) 1.000.000.000

B) 5.000.000.000

C) Bir sınır yoktur.

D) 10.000.000.000

E) 50.000.000.000

AÇIKLAMA: Kooperatiflerde kazanç ön planda olmadığı için sermaye ve ortak sayısı sınırlandırılmamıştır.

9.) 20 milyar TL kazanç elde etmeleri durumunda aşağıdakilerden hangisinin vergi yükü en az olur?

A) Kollektif şirket ortakları

B) Anonim şirket

C) Limited şirket

D) Eshamlı komandit şirket

E) İş ortaklığı

AÇIKLAMA: Gelir ve kurumlar vergisi oranları dikkate alındığında az gelir elde edildiğinde şahıs şirketleri daha avantajlıdır.

10.) Aşağıdaki şirket ortaklarından hangisi vergilerini diğerlerinden daha önce öder?

A) Anonim şirket

B) Kollektif şirket

C) Limited şirket

D) Kooperatifler

E) Eshamlı komandit şirkette komanditer ortak

AÇIKLAMA: Kolektif şirketler yani şahıs şirketleri ortakları vergilerini daha önce öder.

11.) Başka bir kurum bünyesinde vergilendirildiği için kurum kazançlarından indirilmesine izin verilen istisna aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurtdışı inşaat kazançları istisnası

B) Yatırım indirimi

C) Emisyon primi istisnası

D) İştirak kazançları istisnası

E) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası

AÇIKLAMA: Bu istisnaya iştirak kazançları istisnası denir.

12.) Aşağıdaki giderlerden hangisi kollektif şirket kazancı tespit edilirken indirim konusu yapılamaz?

A) Amortismanlar

B) İşçi ücretleri

C) İşyeri kirası

D) Şirket ortaklarına ödenen ücret

E) İşle ilgili seyahat giderleri

AÇIKLAMA: Şirket ortaklarına ödenen ücret şirket kazancı tespit edilirken indirim konusu yapılamaz.

13.) Aşağıdaki işletme türlerinden hangisinde ortakların kendilerinin, eşlerinin ve küçük çocuklarının işletmede çalışmaları karşılığında aldıkları ücretlerin şirket hasılatından gider olarak indirilebilmesi mümkündür?

A) Adi şirket

B) Kollektif şirket

C) Adi komandit şirket

D) Tek şahıs işletmesi

E) Anonim şirket

AÇIKLAMA: Ancak bir sermaye şirketi olan Anonim şirkette bunların gider olarak indirilebilmesi mümkündür.

14.) Kurumlar vergisi kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin kurum kazancının tespiti sırasında indirilebilecek giderlerden biridir?

A) Genel giderler

B) İşle ilgili sözleşmeye ya da kanuna dayanılarak ödenen tazminatlar

C) Seyahat ve ikamet giderleri

D) İşletmeye ait taşıtların giderleri

E) Genel kurul toplantıları ile birleşme fesih ve tasfiye giderleri

AÇIKLAMA: Genel kurul toplantıları ile birleşme fesih ve tasfiye giderleri indirilebilecek giderlerdir.

15.) Aşağıdakilerden hangisi hem şahıs hem de sermaye şirketlerinde uygulanan istisnalardan biridir?

A) Emisyon primi istisnası

B) Yurtdışı inşaat ve oranım işlerinden sağlana kazançlara ilişkin istisna

C) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası

D) İştirak kazançları istisnası

E) Yatırım indirimi

AÇIKLAMA: Yatırım indirimi hem şahıs hem de sermaye şirketlerinde uygulanan istisnalardan biridir.

16.) Aşağıdakilerden hangisi KVK na göre sermaye şirketlerinin indirebileceği giderlerden biridir?

A) Kazancın tespiti ile ilgili genel giderler

B) İş ile ilgili zarar ziyan ve tazminatlar

C) VUK a göre ayrılan amortismanlar

D) İşle ilgili seyahat ve ikamet giderleri

E) Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleri

AÇIKLAMA: Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleri KVK’na göre sermaye şirketlerinin indirilebileceği giderlerdendir.

17.) Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin kazancından indirilemez?

A) İşçi ücretleri

B) Şirket ortaklarına ödenen ücret

C) Amortismanlar

D) İşyeri kirası

E) İşle ilgili seyahat giderleri

AÇIKLAMA: Şirket ortaklarına ödenen ücret kazançtan indirilemez.

18.) Sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi ödedikten sonra kalan kısım üzerinden halka açık şirketlerde yüzde kaç gelir vergisi tevkifatı yapılır?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

AÇIKLAMA: %30 Kurumlar vergisi kesildikten sonra kalan kısım üzerinden halka açık şirketlerde %10 diğerlerinde %20 gelir vergisi tevkifatı yapılır.

19.) Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde kazançtan indirilebilen giderlerdendir?

A) Kendilerinin aldıkları ücret

B) Eşlerine ödedikleri ücret

C) Eşlerine ödedikleri prim

D) Çocuklarına ödenen ücret

E) İşle ilgili seyahat giderleri

AÇIKLAMA: Şahıs şirketlerinde ortakların kendileri, eşleri ve çocuklarına ödedikleri ücret ve ödemeler indirilemez.

20.) Aşağıdakilerden hangisi 1. sınıf tüccar değildir?

A) Alışlarının tutarı 22.000.000.000 TL yı veya satışlarının tutarı 27.000.000.000 Tl yı aşanlar

B) Her türlü ticaret şirketleri

C) Kurumlar vergisine tabi tüzel kişiler

D) Alım satım işleri dışındaki işlerden elde edilen geliri 11.000.000.000 TL dan düşük olanlar

E) Kendi istekleriyle bilanço esasına göre defter tutmak isteyenler

AÇIKLAMA: 11 milyar liradan yüksek olmalıdır.

21.) Aşağıdakilerden hangisi doktorların tutmak zorunda oldukları defterlerden biridir?

A) Yevmiye defteri

B) Bilanço defteri

C) İşletme defteri

D) Protokol defteri

E) Büyük defter

AÇIKLAMA: Protokol defterini doktorlar tutar.

22.) Fatura satışı takip eden kaç gün içinde düzenlenmelidir?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

E) 30 gün

AÇIKLAMA: 10 gün içinde düzenlenmelidir.

23.) Bir işletmenin çeşitli şubeleri aynı numaralı fatura kullanmak isterlerse, aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A) Faturaların noterce tasdik edilmesi

B) Faturalara bölümlerin ayrı ayrı isimlerinin yazılması veya özel işaretler konulması

C) Faturaların mürekkepli kalemle doldurulması

D) Faturaların üç nüsha olarak düzenlenmesi

E) Faturaların baş tarafının iş sahibi tarafından imzalanması

AÇIKLAMA: Faturalara bölümlerinin ayrı ayrı isimlerinin yazılması veya özel işaretler konulması.

24.) Bir takım özellikleri nedeniyle bazı işletmelerin takvim yılından farklı özel hesap dönemleri uygulayabilmeleri için aşağıdaki organlardan hangisinin iznini almaları gerekir?

A) Başbakanlık

B) Maliye bakanlığı

C) Ticaret bakanlığı

D) Bakanlar kurulu

E) Sayıştay

AÇIKLAMA: Maliye Bakanlığından izin almaları gerekir.

25.) VUK a göre tutulan defterlerin ve belgelerin ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak kaç yıl süreyle saklanması zorunludur?

A) 2

B) 3

C) 5

D) 7

E) 20

AÇIKLAMA: 5 yıl süreyle saklanması gerekir.

26.) Bir hesap dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13 aylık bir dönem

B) 8 aylık bir dönem

C) 1 takvim yılı

D) 4’er aylık dönemler

E) 6 aylık dönem

AÇIKLAMA: Bir hesap dönemi 1 takvim yılıdır.

27.) Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre tutulan defterlerden biri değildir?

A) Serbest meslek kazanç defteri

B) Büyük defter

C) Envanter defteri

D) Günlük kasa defteri

E) Yevmiye defteri

AÇIKLAMA: Serbest meslek kazanç defteri serbest meslek erbabları tutar.

28.) Hesap dönemi 31 Aralık 2000’de sona eren Mükellef A, 2001’de kullanacağı işletme hesabı defterini hangi ayda onaylatmak zorundadır?

A) Ocak 2001

B) Şubat 2001

C) Mart 2001

D) Nisan 2001

E) Aralık 2001

AÇIKLAMA: Aralık 2001de onaylatmak zorundadır.

29.) Aşağıdakilerden hangisi VUK’na göre defter tutmak zorundadır?

A) Kazançları basit olarak tespit edilenler

B) Götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler

C) Kurumlar vergisinden muaf tutulan kamu müesseseleri

D) Kurumlar vergisinden muaf tutulan dernek ve vakıflar

E) Serbest meslek erbabları

AÇIKLAMA: Serbest meslek erbabları serbest meslek defteri tutmak zorundadır.

30.) Aşağıdaki zamanlamalarından hangisi tutulması zorunlu defterlerin onaylanma zamanlarından biridir?

A) Vergi muafiyeti kalkanların muafiyetten çıkma tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylaması gerekir.

B) Defterin kullanılacağı yıldan önceki yılın son ayı

C) Yeni işe başlayanların işe başladıktan sonraki bir ay içinde.

D) Defterlerin dolması halinde yeni defterin kullanılmaya başlaması halinde

E) Defterin kullanılacağı yılın 2.ayı.

AÇIKLAMA: Defterin kullanılacağı yıldan önceki aralık ayında onaylatılmalıdır.

Hiç yorum yok: